Θεολόγου-Φιλολόγου
Περί τοῦ λόγου ὁ λόγος. Ὁ λόγος συνδέεται μέ τό ρῆμα λέγω. Δέν χρειάζεται βέβαια νά εἶναι κανείς γλωσσολόγος γιά νά καταλάβει ὅτι ὁ λόγος καί τό λέγω συνδέονται. Ὅταν ὅμως ἀνατρέξουμε στήν ἀρχική σημασία τοῦ ρήματος, σίγουρα θά προβληματιστοῦμε· «συγκεντρώνω, μαζεύω, ἐπιλέγω». Σήμαινε δηλαδή ὅτι καί τό ὁμόρριζό του lego στά λατινικά. Ἡ σημασία αὐτή ἐπιβίωσε ὥς τίς μέρες μας στίς λέξεις: συλλογή, ἐκλογή, σύλλογος, κατάλογος, ἀνθολογία, περισυλλέγω, ξεδιαλέγω.
 Τό ἐρώτημα πού ἐγείρεται καί σέ σᾶς καί σέ μένα εἶναι πῶς ἀπό τή σημασία «μαζεύω» μεταβήκαμε στή σημασία «ὁμιλῶ, φρονῶ, κρίνω». Ἔχουν γίνει διάφορες ἐνδιαφέρουσες ὑποθέσεις.