Ἀ­θα­νά­σι­ος Ἰ­ω. Ἀν­τω­νί­ου
 Δρ. Φ. τ. Ἱ­στο­ρι­κός, κα­θη­γη­τής Ἀρ­χαί­ας Ἑλ­λη­νι­κῆς Ἱ­στο­ρί­ας στό Δη­μο­κρί­τει­ο Πα­νε­πι­στή­μι­ο Θρά­κης
Τέσ­σε­ρα κο­σμο­ϊ­στο­ρι­κά γε­γο­νό­τα συ­νέ­βη­σαν κα­τά τούς  προ­χρι­στι­α­νι­κούς χρό­νους, τά ὁ­ποῖ­α, κα­τά τή γνώ­μη μου δέν ἔ­χουν με­λε­τη­θεῖ ἀρ­κε­τά ἀ­πό πο­λι­τι­σμι­κή σκο­πιά, πο­λύ δέ πε­ρισ­σό­τε­ρο δέν ἔ­χουν ἐ­κτι­μη­θεῖ ὑ­πό τό φῶς τῆς χρι­στια­νι­κῆς δι­δα­σκα­λί­ας. Ὁ Χρι­στός πα­ρου­σι­ά­στη­κε στή γῆ «ὅ­ταν ἦρ­θε τό πλή­ρω­μα τοῦ χρό­νου» καί ἀ­σφα­λῶς βρῆ­κε ἕ­να κό­σμο «κα­τεί­δω­λο», πλή­ρως εἰ­δω­λο­λα­τρι­κό ἐ­νῶ ταυ­τό­χρο­να ἡ δι­δα­σκα­λί­α του βρέ­θη­κε σέ ἕ­να πε­ρι­βάλ­λον, … Διαβάστε περισσότερα…