π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος
……………………………………………………………………………………
-Γέροντα ὅλο καί πιό συχνά  ἀκούγεται τό ἐπιχείρημα ὅτι λόγῳ τῆς δυσκολίας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, οἱ μαθητές ἀφιερώνουν πολύν χρόνο καί κόπο στήν ἐκμάθησή της, ἐνῷ θά μποροῦσαν νά διδάσκονται τά ἀγγλικά καί ἄλλες ἐπίκαιρες γνώσεις πιό χρήσιμες γιά τήν ἐπιβίωσή τους στήν ἐποχή μας.
. … Διαβάστε περισσότερα…