Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013

Ἡ βαρύτατη φορολόγησις τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὁδηγεῖ τάς Ἱεράς Μονάς εἰς τόν ἐξ ἀσφυξίας θάνατον

Η ΒΑΡΥΤΑΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΟΔΗΓΕΙ ΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΑΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΞ ΑΣΦΥΞΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΝ
Ἐπειδή πολλά γράφονται καί λέγονται συχνά εἰς βά­ρος τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιά τίς μεγάλες περιουσίες, τίς ὁ­ποῖ­ες ἔχουν αἱ Ἱεραί Μοναί τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐπιθυ­μοῦ­με νά πληροφορήσωμεν κάθε καλόπιστον συνάν­θρω­πόν μας περί τοῦ σοβαρωτάτου αὐτοῦ θέματος.
1. Οἱ Ἅγιοι Κτίτορες τῶν Ἱερῶν Μονῶν ἐπροίκισαν αὐτάς μέ περιουσιακά στοιχεῖα, διά νά δυνηθοῦν νά ἀνταποκριθοῦν εἰς τήν ἀποστολήν των.
2. Τά εἰσοδήματα τῶν Ἱερῶν Μονῶν, προερχόμενα κυρίως ἀπό τά ἀστικά ἀκίνητα αὐτῶν, σήμερον ἔχουν μειωθῆ κατά πολύ, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Ἀλ­λά καί ἄν δέν εἶχαν μειωθῆ, ἐπαρκοῦν μόνον διά τήν στοι­χειώδη συντήρησιν καί λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Μο­νῶν.
3. Τά εἰσοδήματα αὐτά δέν θά ἐπαρκοῦσαν, ἐάν οἱ μο­ναχοί δέν εἰργάζοντο –πολλές φορές σκληρά– εἰς χει­ρω­να­κτικάς ἐργασίας καί εἰς διακονήματα πού ἀ­φο­ροῦν τήν δωρεάν φιλοξενίαν τῶν πολυαρίθμων προσ­κυ­νη­τῶν καί ἐπισκεπτῶν τῶν Ἱερῶν Μονῶν, Ἑλ­λή­νων καί ξένων.

4. Ἀπό τά εἰσοδήματα αὐτά τῶν Ἱερῶν Μονῶν συν­τηροῦνται ὄχι μόνον οἱ πολυάριθμοι συνήθως μονα­χοί αὐτῶν, ἀλλά καί οἱ ἐργαζόμενοι εἰς αὐτάς, οἱ προσ­κυ­νηταί καί πολλοί ἀναξιοπαθοῦντες ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖ­οι καθημερινῶς περιέρχονται τάς Ἱεράς Μονάς καί ζη­τοῦν βοήθειαν.
5. Αἱ Ἱεραί Μοναί ἐκτός τῶν συνήθων ἐξόδων λει­τουρ­γίας αὐτῶν ἔχουν πολλά ἔκτακτα ἔξοδα, ὅπως διά τήν συντήρησιν τῶν κειμηλιακῶν χώρων, καθώς ἡ φύ­λαξις τῶν πολυτίμων κειμηλίων τοῦ Ἁγίου Ὄ­ρους, βι­βλί­ων, χειρογράφων, εἰκόνων καί λοιπῶν καλλιτεχνη­μά­των, ἀπαιτεῖ ἰδιαιτέρας συνθήκας διαφυλάξεως καί ὡς ἐκ τούτου τήν ἐξεύρεσιν πόρων.
6. Τά ἀρχαῖα κτίρια ἔχουν ἀνάγκην συχνῶν ἐπισκευ­ῶν, αἱ ὁποῖαι ἐν Ἁγίῳ Ὄρει, λόγῳ τοῦ κόστους τῆς με­ταφορᾶς τῶν ὑλικῶν, εἶναι πολύ ἀκριβότεραι ἀ­πό ὅ,τι εἰς τόν κόσμον. Χορηγίαι, κρατικαί ἤ ἐκ τῆς Εὐ­ρω­παϊ­κῆς Ἑνώσεως, καλύπτουν ἕνα μικρόν μόνον μέ­ρος τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν.
7. Διά τήν συντήρησιν τῶν δασοδρόμων (ζωνῶν πυρ­α­σφαλείας) ἀπαιτοῦνται ἐπίσης πολλά ἔξοδα.
8. Οἱ ἀρσανάδες ἐπίσης τοῦ Ἁγίου Ὄρους (τά λι­μα­νάκια) συχνά χρήζουν στερεώσεως, ἀπαιτούσης ὑψη­λάς δαπάνας.
Αἱ ἀνωτέρω ἀνάγκαι καί πολλαί ἄλλαι ἐκτάκτως πα­ρουσιαζόμεναι ἀπαιτοῦν ὑψηλόν κόστος διά τήν ἀν­τι­με­τώπισίν των. Ἐάν ἡ Πολιτεία ἀνελάμβανε τήν φύ­λα­ξιν τῶν μνημείων καί τῶν θησαυρῶν τοῦ Ἁγίου Ὄ­ρους, διά τήν ὁποίαν σήμερον μεριμνοῦν οἱ μοναχοί, θά ἐ­χρει­ά­ζετο νά καταβάλλῃ πολύ περισσότερα ἔξοδα ἀ­πό τούς ζητουμένους σήμερον φόρους.
Διαβεβαιοῦμεν ὅτι, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, τά τακτικά ἔσοδα τῶν Ἱερῶν Μονῶν πρό τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ἐ­παρκοῦσαν μόνον διά τάς στοιχειώδεις ἀνάγκας αὐ­τῶν, καί ὄχι διά τήν προσθήκην νέων κτισμάτων ἤ ἐ­ξ­αρ­τημάτων. Σήμερον μετά τήν οἰκονομικήν κρίσιν καί τήν ἐπιβληθεῖσαν βαρυτάτην φορολογίαν αἱ Ἱεραί Μο­ναί εἶναι καταδικασμέναι εἰς τόν ἐξ ἀσφυξίας θάνατον. Τά κτίρια θά ἐρειπώνουν, ἡ διαφύλαξις τῶν κειμηλίων θά εἶναι ἐλλιπής, ἡ φιλοξενία Ἑλλήνων καί ξένων θά εἶ­ναι προβληματική. Ἐάν ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ἐνδια­φέρεται νά διατηρηθῇ τό Ἅγιον Ὄρος, ὄχι μόνον ὡς τό μο­να­δικόν Μοναστικόν Κέντρον τοῦ κόσμου, ἀλλά καί ὡς Ἵδρυμα μεγάλης ἐθνικῆς καί πολιτισμικῆς κλη­ρο­νο­μί­ας, ἄς σκεφθῇ καί λάβῃ τήν ἀπόφασιν περί βα­ρεί­ας φο­ρολογήσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους. http://grigoriou.monastery.gr

Το αλίευσα ΕΔΩ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Οι αναρτήσεις στο ¨Παζλ Ενημέρωσης¨

Παζλ Ενημέρωσης