Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

Ἀριστεροὶ μύθοι καὶ πικρὲς ἀλήθειες γιὰ τὰ Δεκεμβριανὰ

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας
Τὰ δραματικὰ γεγονότα τοῦ Δεκεμβρίου-Ἰανουαρίου 1944 στὴν Ἀθήνα ἔχουν δώσει λαβὴ γιὰ τὴν καλλιέργεια μίας ὁλόκληρης μυθολογίας ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ΚΚΕ καὶ ἄλλων συνιστωσῶν τῆς ἑλληνικῆς Ἀριστερᾶς. Προσωπικὰ δὲν συμμερίζομαι ἀπόψεις τύπου μαῦρο-ἄσπρο (π.χ. ὅλοι οἱ δεξιοὶ εἶναι καλοὶ καὶ ὅλοι οἱ ἀριστεροὶ εἶναι κακοί), ἀλλὰ πιστεύω ὅτι ἡ νέα γενιὰ Ἑλλήνων δὲν εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ τρέφεται μὲ τὴν μυθολογία καὶ τὴν παραφιλολογία μίας συγκεκριμένης παρατάξεως. Θὰ προσπαθήσω νὰ δώσω κάποιες παραμέτρους καὶ ὁρισμένα ἱστορικὰ στοιχεῖα, ὥστε νὰ βοηθήσω τὴν ἀπαγκίστρωση τῆς νεοελληνικῆς ἱστοριογραφίας ἀπὸ μύθους συστηματικὰ καὶ περίτεχνα καλλιεργημένους ἐπὶ δεκαετίες...
Ἐρώτημα 1ο. Τὸ ΚΚΕ ἐπὶ κατοχῆς ἁπλῶς βοηθοῦσε τὸν ἀγώνα κατὰ τῶν κατακτητῶν ἢ προετοίμαζε μεθοδικὰ τὴν ἁρπαγὴ τῆς ἐξουσίας καὶ τὸν ἔνοπλο ἀγώνα κατὰ τοῦ ἀστικοῦ κοινοβουλευτικοῦ καθεστῶτος; Παρὰ τοὺς τόνους μελανιοῦ ποὺ ἔχουν χυθεῖ τὰ γεγονότα καὶ τὰ ντοκουμέντα μιλοῦν ἀπὸ μόνα τους. Τὸ ΕΑΜ ἦταν μία ὀργάνωση –προμετωπίδα, στὴν ὁποία ἐντάχθηκαν βεβαίως πολλοὶ ἀκομμάτιστοι πατριῶτες γιὰ νὰ ἀπελευθερώσουν τὴν πατρίδα ἀπὸ τὴν τριπλῆ Κατοχή. Ὅμως τὸ ΚΚΕ ποτὲ δὲν ἔχασε τὸν ἔλεγχο καὶ χρησιμοποίησε τὴ στρατολόγηση ἁγνῶν πατριωτῶν γιὰ νὰ ἔχει ἑτοιμοπόλεμο στρατὸ γιὰ τὴν περίοδο μετὰ τὴν Ἀπελευθέρωση. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ τάση τοῦ ΕΛΑΣ (Ἑλληνικοῦ Λαϊκοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Στρατοῦ) νὰ διαλύει μὲ φονικὸ τρόπο ἀντίθετες ὀργανώσεις ἀκόμη καὶ τὴν Κεντροαριστερὴ ΕΚΚΑ τοῦ Συνταγματάρχη Ψαρροῦ. Η ΕΚΚΑ (Ἐθνικὴ καὶ Κοινωνικὴ Ἀπελευθέρωση) καὶ ἡ ἔνοπλη ὁμάδα της, τὸ 5/42 Σύνταγμα, δὲν εἶχε μεγάλη δύναμη, ἀλλὰ ὡς μὴ ἐλεγχομένη ἀπὸ τὸ ΚΚΕ ἐνοχλοῦσε. Ἔτσι φθάσαμε στὴ...
 δολοφονία τοῦ Ψαρροῦ στὸ Κλῆμα Δωρίδος ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ ( νύχτα τῆς 16ης πρὸς 17η Ἀπριλίου 1944).
Ὁ Ἄγγλος Συνταγματάρχης Κρὶς Γουντχάουζ, ὁ ὁποῖος ἀνῆκε τότε στὴ βρετανικὴ στρατιωτικὴ ἀποστολὴ ποὺ στήριζε τὴν ἑλληνικὴ Ἀντίσταση, γράφει τὰ ἑξῆς χαρακτηριστικά: «Γιὰ τοὺς ἡγέτες τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ -ὄχι ὅμως καὶ γιὰ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ὀπαδούς τους, τῶν ὁποίων ἦταν εὔκολο νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὸν ἐνθουσιασμὸ- ἡ πάλη κατὰ τῶν Γερμανῶν ἦταν δευτερεύουσα μέριμνα, ἡ ὁποία ἀναλαμβανόταν μόνο γιὰ σκοποὺς ποὺ ἐξυπηρετοῦσαν τὸν ἀρχικὸ σκοπὸ τῆς κατακτήσεως τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας»(1). Ὁ Γιουγκοσλάβος παρτιζάνος καὶ συνεργάτης τοῦ Κομμουνιστῆ ἡγέτη Τίτο, ὁ γνωστὸς Βουκμάνοβιτς-Τέμπο, ἂν καὶ ὑπῆρξε γιὰ ἕνα διάστημα σύμβουλος καὶ συνεργάτης τοῦ ΚΚΕ, παραδέχεται ὅτι μερικὲς φορὲς ὁ ΕΛΑΣ σκοπίμως ἀπέφευγε τὴ σύγκρουση μὲ τοὺς Γερμανοὺς καὶ Ἰταλοὺς γιὰ νὰ διατηρεῖ δυνάμεις γιὰ τὴν κατάληψη τῆς ἐξουσίας..
Ἐρώτημα 2ο. Τί προηγήθηκε τοῦ αἱματηροῦ συλλαλητηρίου τῆς 3.12.1944; Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἀθήνας στὶς 12.10.1944 σχηματίσθηκε Κυβέρνηση Ἐθνικῆς Ἑνότητος ὑπὸ τὸν Γεώργιο Παπανδρέου. Σ’ αὐτὴ συμμετεῖχαν καὶ Ὑπουργοὶ-Ὑφυπουργοὶ ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ ΕΑΜ χωρὶς νὰ εἶναι ὅλοι ἀκραῖοι κομμουνιστές. Αὐτοὶ ἤσαν οἱ Γ. Ζεῦγος, Μ. Πορφυρογένης, Α. Σβῶλος, Η. Τσιριμῶκος, Α. Ἀγγελόπουλος καὶ Ν. Ἀσκούτσης. Οἱ διαπραγματεύσεις εἶχαν καταλήξει στὴν ἀπόφαση νὰ διαλυθεῖ τὴν 1.12.1944 ἡ Πολιτοφυλακὴ τοῦ ΕΑΜ καὶ νὰ παραδώσει τὴ θέση της σὲ μία νέα Ἐθνοφυλακή, ἡ ὁποία θὰ ἀπετελεῖτο ἀπὸ ἄνδρες ὅλων τῶν ἀποχρώσεων καὶ κομμάτων. Ὅμως τὸ ΕΑΜ ἀρνήθηκε τὴν ἡμέρα ἐκείνη νὰ συμμορφωθεῖ καὶ μὲ ἐντολὴ τοῦ ΚΚΕ ἀποσύρθηκαν ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση οἱ ἀριστεροὶ Ὑπουργοί. Τὸ ΚΚΕ κρατοῦσε τὴν Πολιτοφυλακὴ γιὰ νὰ ἐπιτεθεῖ ἐναντίον τῶν Ἀγγλικῶν Δυνάμεων τοῦ Σκόμπι καὶ τῶν ἐλαχίστων κυβερνητικῶν δυνάμεων, ὅπως ἦταν ἡ Χωροφυλακὴ καὶ ἡ Ἀστυνομία Πόλεων. Ζήτησε δὲ ἄδεια γιὰ συλλαλητήριο στὶς 3 Δεκεμβρίου.
Ἐρώτημα 3ο. Ἡ ἄποψη τοῦ ΚΚΕ εἶναι ὅτι τὸ συλλαλητήριο ἦταν εἰρηνικό, ἀλλὰ τοὺς πυροβόλησαν ἐν ψυχρῶ οἱ ἀστυνομικοὶ ἀπὸ τὴ Μεγάλη Βρετανία καὶ ἀπὸ τὴν ταράτσα τῆς Βουλῆς. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ ἀπόφαση γιὰ γενικὴ ἐπανάσταση εἶχε ληφθεῖ πρὸ πολλοῦ. Πρὶν ἀπὸ τὸ συλλαλητήριο ἔνοπλοί του ΚΚΕ ἐπετέθησαν κατὰ τοῦ σπιτιοῦ τοῦ Πρωθυπουργοῦ Γ. Παπανδρέου καὶ τραυμάτισαν ἕναν ἀστυφύλακα, ἐνῶ στὸ Σύνταγμα σκότωσαν πρὶν ἀπὸ τὸ συλλαλητήριο ἄλλον ἕναν ἀστυνομικό. Τὴν πραγματικὴ εἰκόνα τῆς ἐπαναστατικῆς προετοιμασίας ὁμολογεῖ ἕνα τότε στέλεχος τοῦ ΚΚΕ, ὁ Α. Καλλιγᾶς, ὁ ὁποῖος γράφει τὰ ἑξῆς ἐξόχως ἐνδιαφέροντα:
«Οἱ ἐφημεριδοπῶλες διαλαλοῦσαν τὰ παραρτήματα (τῆς 1ης Δεκεμβρίου) μὲ τὴ μοιραία διαταγὴ καὶ τὸ διάγγελμα (τοῦ Σκόμπι) ποὺ ἀπειλοῦσε τὸ λαὸ μὲ λιμοκτονία καὶ οἰκονομικὸ βάραθρο. Τώρα πιὰ δὲν ἀπομένει καμμία ἐλπίδα. Καμμία ἐλπίδα; Ἴσως ἂν ὑποχωροῦσαν οἱ ἐαμικοί. Ἔτρεξα στὰ γραφεῖα τῆς ὀργάνωσης. Τὰ δωμάτια ἤσαν ἄδεια..... τὰ ἔγγραφα εἶχαν μεταφερθεῖ καὶ πολλὰ ἔπιπλα. Ἀπὸ τὰ στελέχη κανείς. Μόνο οἱ ἐλασίτες τῆς φρουρᾶς ὑπῆρχαν στὸ χτίριο καὶ μερικοὶ πολίτες. Χωρὶς νὰ ρωτήσω τίποτε, γύρισα πρὸς τὰ πίσω. Βγῆκα καὶ τράβηξα γιὰ τὸ Κόμμα. Μία ἀνάλογη ἔκπληξη μὲ περίμενε κι ἐκεῖ. Ὅλα εἶχαν μετακομιστεῖ. Τὸ χτίριο εἶχε ἀδειάσει. Ρώτησα τὸν ἄνθρωπο τῆς πόρτας: «Δὲν μοῦ λές, σύντροφε, μεταφερθήκανε τὰ γραφεῖα σας;». «Ἀπὸ σήμερά» μου ἀπάντησε. «Ποῦ» ξαναρώτησα μὲ ἀδημονία. «Στὴν παρανομία, σύντροφε», ἔκανε ζωηρὰ ὁ θυρωρός. «Δὲν κατάλαβες , λοιπόν, ἀκόμη, τί γίνεται;» Καὶ τότε κατάλαβα ὁριστικὰ καὶ ἀναμφισβήτητα τί γινότανε....»(2).
Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι δύο ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὸ συλλαλητήριο, ποὺ πυροδότησε τὴν ἔκρηξη, τὸ ΚΚΕ καὶ οἱ θυγατρικές του ὀργανώσεις εἶχαν ἤδη φυγαδεύσει τὰ στελέχη τους στὴν παρανομία καὶ εἶχαν κλείσει τὰ γραφεῖα τους. Ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν ἔνοπλη κατάληψη τῆς ἐξουσίας εἶχε ἤδη ληφθεῖ καὶ εἶναι μέγας μύθος νὰ ἐπιρρίπτεται ἡ εὐθύνη στὴν Ἀστυνομία, ὅτι δῆθεν μετέτρεψε σὲ αἱματηρὴ διαδήλωση ἕνα εἰρηνικὸ συλλαλητήριο. Τὸ τεχνηέντως παρουσιαζόμενο ὡς «εἰρηνικὸ συλλαλητήριο» ἦταν ἡ αἰχμὴ τοῦ δόρατος μίας προαποφασισμένης γενικῆς καὶ βίαιης ἐξέγερσης. Ἂν ἐπετύγχανε αὐτὴ ἡ ἐξέγερση ἡ Ἑλλὰς θὰ εἶχε μεταβληθεῖ σὲ ἕνα στρατόπεδο συγκεντρώσεως σταλινικοῦ τύπου, ἑκατομμύρια ἀντιφρονοῦντες (Βασιλόφρονες, Φιλελεύθεροι, Σοσιαλδημοκράτες κ.α) θὰ εἶχαν ἐκτελεσθεῖ ἢ ἐγκλεισθεῖ σὲ ἑλληνικὰ Γκουλὰγκ καὶ ἡ Μακεδονία καὶ ἡ Θράκη θὰ εἶχαν ἀποσχισθεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Εὐτυχῶς ποὺ ὁ τελικὸς στόχος τῶν Δεκεμβριανῶν ἀπέτυχε. Αὐτὰ ποὺ εἴδαμε καὶ μάθαμε γιὰ τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα μετὰ τὴν κατάρρευσή τους τὸ 1989-1990 μᾶς πείθουν ὅτι ὁ Θεὸς καὶ ἡ αὐτοθυσία τῶν λίγων κυβερνητικῶν καὶ Βρετανῶν μαχητὼν ἔσωσαν τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ μύρια δεινά.
Ἐρώτημα 4ο. Πῶς δικαιολογεῖται τὸ ὄργιο σφαγῶν ἀμάχων, οἱ λεηλασίες σπιτιῶν καὶ καταστημάτων καὶ ἡ ἀπαγωγὴ ὁμήρων ἐκ μέρους τοῦ ΚΚΕ; Δὲν μιλοῦμε γιὰ θύματα σὲ μάχες μεταξὺ ἀντιπάλων ὁμάδων. Ἀναφερόμαστε σὲ ὁλόκληρες οἰκογένειες ποὺ βρέθηκαν παραμορφωμένες ἀπὸ τὴν ἐπαναστατικὴ βία τοῦ ΚΚΕ, τοῦ ΕΛΑΣ καὶ τῆς ΟΠΛΑ (κομμουνιστικὴ ὀργάνωση εἰδικευμένη σὲ πολιτικὲς δολοφονίες). Αὐτὰ τὰ κατέγραψαν Ἄγγλοι Ἐργατικοὶ (δηλαδὴ Κεντροαριστεροὶ ) ὑπὸ τὸν Βουλευτὴ Σιτρὶν ποὺ ἦλθε εἰδικὰ γι’ αὐτὸ τὸν σκοπὸ στὴν Ἀθήνα μετὰ τὴν καταστολὴ τῆς ἔνοπλης στάσης. Ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Δαμασκηνὸς ὑπολόγισε σὲ 65.000 τοὺς ἀμάχους ποὺ φονεύθηκαν. Πολλοὶ ἀπήχθησαν στὰ Κρώρα καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς Ἀττικοβοιωτίας καὶ ἀναγκάσθηκαν νὰ περπατοῦν ἡμίγυμνοι μέσα στὸ κρύο του χειμώνα. Ἴσως τὸ ΚΚΕ ἤθελε νὰ ἐξαφανίσει τὴν ἡγεσία τῆς ἀστικῆς τάξης ἀπάγοντας καὶ δολοφονώντας ἰατρούς, δικηγόρους, Πανεπιστημιακοὺς καθηγητὲς καὶ ἀξιωματικούς. Ὅμως καὶ αὐτὴ ἡ ἑρμηνεία δὲν ἐξηγεῖ τὸ εὖρος καὶ τὸ μένος τῆς βίας, διότι μεταξὺ τῶν δολοφονηθέντων καὶ ἀπαχθέντων περιλαμβάνονταν καὶ ἁπλοὶ ἐργάτες, χαμηλόμισθοι ὑπάλληλοι, καὶ ἄνθρωποι κάθε τάξεως καὶ ἡλικίας.
Τὴν ἀπαράδεκτη βία καὶ αἱματοχυσία παραδέχθηκαν μὲ ὑπόμνημα πρὸς τὸν Ἀντιβασιλέα καὶ Ἀρχιεπίσκοπο Δαμασκηνὸ ὁρισμένα στελέχη τοῦ ΚΚΕ καὶ τῶν συνεργαζομένων ἀριστερῶν δυνάμεων. Τὸ κείμενο δημοσιεύθηκε στὸν Ριζοσπάστη τῆς 5.4.1945, φέρει τὶς ὑπογραφὲς τῶν Σιάντου, Ζεύγου, Πορφυρογένη, Σβώλου, Ἀγγελόπουλου, Ἀσκούτση, Μάντακα κ.α. καὶ λέει μεταξὺ ἄλλων: «Ἔγινε ἕνα κίνημα ποὺ ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ γίνει καὶ ἔπρεπε νὰ εἶχε ἀποφευχθεῖ. .... Καὶ δυστυχῶς κατὰ τὸ κίνημα αὐτὸ ἔγιναν ὅσα ἔγιναν ἐναντίον ἀμάχων καὶ ἀθώων...».
Τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἡμέρα συνῆλθε ἡ 11η Ὁλομέλεια τῆς Κ.Ε. τοῦ ΚΚΕ καὶ κατέγραψε τὰ κυριώτερα λάθη ποὺ ὁδήγησαν στὴν ἀποτυχία τῆς ἐξέγερσης: Ἐπισημαίνονται κυρίως «ἡ ὄχι σωστὴ ἐκτίμηση τῶν διαθέσεων καὶ τοῦ ρόλου τῆς ἀγγλικῆς κυβέρνησης τοῦ Τσώρτσιλ», ἡ «ὑποτίμηση τῶν διαθέσεων τῆς ἀντίδρασης τόσο στὸ ἐσωτερικὸ ὅσο καὶ στὸ ἐξωτερικὸ» καὶ ἡ «ὑπερεκτίμηση τῶν δυνατοτήτων τοῦ ΚΚΕ».
Γιὰ τὴν ἱστορία ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε ὅτι στὶς 3 Ἰανουαρίου τὰ δύο μεγάλα κόμματα Λαϊκὸ καὶ Φιλελευθέρων γιὰ νὰ στηρίξουν τὸν ἀγώνα ὑπὲρ τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας σχημάτισαν καὶ στήριξαν τὴν Κυβέρνηση ὑπὸ τὸν Νικόλαο Πλαστήρα. Στὶς 10 Ἰανουαρίου συνήφθη ἀνακωχὴ καὶ ἀπὸ 2 ἕως 12 Φεβρουαρίου 1945 συνεκλήθη στὴ Βάρκιζα συνάντηση μεταξύ της Κυβερνήσεως καὶ τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ μὲ στόχο τὴν παράδοση τοῦ ὁπλισμοῦ ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ. Ἐκεῖ ὑπεγράφη ἡ ἱστορικὴ Συμφωνία τῆς Βάρκιζας, δόθηκε ὑπόσχεση νὰ μὴν τιμωρηθοῦν οἱ ἡγέτες τῆς ἐξέγερσης καὶ ἐπετράπη ἡ ἐλεύθερη διάδοση τῶν κομμουνιστικῶν ἰδεῶν. Ἀργότερα ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης κατηγόρησε τὸν Γιώργη Σιάντο ὡς προδότη καὶ ὡς κύριο ὑπεύθυνο γὶ τὴν ἥττα στὴ μάχη τῆς Ἀθήνας τὸν Δεκέμβριο 1944.
Ἐρώτημα 5ο. Θὰ κέρδιζε ἢ θὰ ἔχανε τὸ ΚΚΕ ἂν ἀπέφευγε τὴν ἔνοπλη ρήξη καὶ ἂν ἀκολουθοῦσε πολιτικὲς μεθόδους ἐπιρροῆς; Ὁ γνώστης τῆς ἐποχῆς, ἀείμνηστος πολιτικὸς καὶ ἱστορικὸς Εὐάγγελος Ἀβέρωφ (1908-1990) ξεκίνησε ὡς στέλεχος τῶν Φιλελευθέρων, στὴ συνέχεια διετέλεσε στενὸς συνεργάτης καὶ Ὑπουργὸς τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ καὶ ἔγινε ἀρχηγὸς ἐπὶ ἕνα διάστημα τῆς Νέας Δημοκρατίας) παρατηρεῖ τὰ ἑξῆς:
«....Τὸ Κόμμα μποροῦσε πράγματι ἂν παραιτεῖτο τῆς τραγικῆς ἐξεγέρσεως τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 1944 νὰ καταλάβει μία θέση ἐξέχουσα καὶ ἴσως δεσπόζουσα στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας. Κατὰ τὸ τέλος τοῦ 1944 βρισκόταν στὴν Κυβέρνηση. Εἶχε ἀποκτήσει συμμάχους σὲ ὅλες τὶς τάξεις τοῦ πληθυσμοῦ. Οἱ πλεῖστοι ἀπὸ αὐτοὺς , ἂν καὶ ἀκόμη διατηροῦσαν ἀμφιβολίες ἀπέναντί του ἦταν τοῦ λοιποῦ τόσον ἐκτεθειμένοι ὥστε θὰ συνοδοιποροῦσαν κατ’ ἀνάγκην μαζί του. Ἐξάλλου τὸ ΚΚΕ εἶχε εἰσχωρήσει παντοῦ καὶ οἱ ἀντίπαλοί του ἦταν ἀδύνατοι καὶ διηρημένοι. Ἡ πολιτικὴ διαδικασία τοῦ προσέφερε πλεονεκτήματα σαφῆ, βέβαια, καὶ μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου ἴσως ἀποφασιστικά. Εἶναι δύσκολο νὰ καταλάβει κανεὶς πῶς τὸ ΚΚΕ ἄφησε νὰ τοῦ διαφύγουν ὅλες αὐτὲς οἱ ἐξαιρετικὲς εὐκαιρίες.
Ἴσως αὐτὸ ὀφείλεται στὸ ὅτι τὸ ΚΚΕ ἀκολουθοῦσε δύο ἀντίθετες γραμμὲς καὶ δὲν ἀπεφάσιζε νὰ ἀκολουθήσει τὴ μία ἢ τὴν ἄλλη: Κυμαινόταν συνεχῶς μεταξύ του ἀγῶνος καὶ τοῦ συμβιβασμοῦ, μεταξύ της γραμμῆς τῆς δυνάμεως καὶ τῆς γραμμῆς τῆς πολιτικῆς. Χρησιμοποίησε τὸν ἀγώνα καὶ τὴ δύναμη μόνο στὸν «τρίτο γύρο». Ἂν εἶχε νωρίτερα ἀκολουθήσει τὴ μία ἢ τὴν ἄλλη γραμμὴ εἶναι πιθανὸν ὅτι ὁ καταστρεπτικὸς γι’ αὐτὸν «τρίτος γύρος» δὲν θὰ χρειαζόταν» (3). (Ὁ Ἀβέρωφ μὲ τὸν ὄρο «τρίτος γύρος» ἀναφέρεται στὴν ἔνοπλη σύγκρουση τοῦ 1946-1949 ἀπὸ τὴν ὁποία τὸ ΚΚΕ ἐξῆλθε ἡττημένο καὶ ὁδηγήθηκε στὴν παρανομία).
Ἐρώτημα 6ο. Σήμερα τί πρέπει νὰ μαθαίνουν οἱ νέοι μας; Νομίζω ὅτι εἶναι καιρὸς νὰ ἰσορροπήσει τὸ ἐκκρεμές της ἑλληνικῆς ἱστοριογραφίας. Ἀπὸ τὸ 1949 ἕως τὸ 1974 ἀκουγόταν καὶ γραφόταν μόνον ἡ ἀντικομμουνιστικὴ πλευρὰ τῶν γεγονότων τοῦ 1941-1949, στὰ ὁποῖα περιλαμβάνονται καὶ τὰ Δεκεμβριανά. Ἀπὸ τὸ 1974 μέχρι σήμερα ἀκούγεται κατὰ κόρον καὶ καθ’ ὑπερβολὴν ἡ ἄποψη τοῦ ΚΚΕ καὶ ἡ ἑρμηνεία τῆς ἀριστερόστροφης ἱστοριογραφίας. Ἐπιτέλους πρέπει ἡ σύγχρονη Ἑλληνικὴ Δημοκρατία καὶ ἡ κοινωνία νὰ ἀναγνωρίσει ὅτι ὅσοι Χωροφύλακες, Ἀστυφύλακες, Λιμενοφύλακες, στρατιωτικοὶ κ.ἃ σκοτώθηκαν ὑπερασπιζόμενοι τὴ νόμιμη Κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος δὲν ἤσαν «μοναρχοφασίστες», οὔτε συνεργάτες τῶν Ναζί, οὔτε ἐνήργησαν μόνοι τους καὶ αὐθαιρέτως. Ὑπεράσπισαν τὴ δημοκρατία, τὸν Κοινοβουλευτισμό, τὴν οἰκονομικὴ εὐημερία καὶ τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς χώρας. Πρὸς Θεοῦ, δὲν προτείνω νὰ ξανακαλλιεργήσουμε ἕναν παρωχημένου τύπου ἀντικομμουνισμό. Ἀλλὰ προτείνω νὰ γίνει προσπάθεια ἀπὸ τὸν Δεξιὸ καὶ Κεντρῶο χῶρο γιὰ νὰ διαδοθοῦν περισσότερο τὰ σοβαρὰ καὶ ψύχραιμα βιβλία ποὺ ἐπικρίνουν τὸ ΚΚΕ γιὰ τὰ Δεκεμβριανά, ὅπως π.χ. τὸ βιβλίο «Φωτιὰ καὶ Τσεκούρι» τοῦ Εὐαγγέλου Ἀβέρωφ. Καὶ νὰ ὀργανωθοῦν ἱστορικὰ συμπόσια, στὰ ὁποῖα νὰ μπορέσουν νὰ ἀκουσθοῦν ἐλεύθερα ὅλες οἱ ἀπόψεις
Εἶναι κωμικοτραγικὸ μετὰ τὴν κατάρρευση τῶν ἀνατολικῶν καθεστώτων σταλινικοῦ τύπου νὰ βλέπουμε ἀριστεροὺς συγγραφεῖς σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη νὰ καταγράφουν καὶ νὰ ἐπικρίνουν τὰ ἐγκλήματα καὶ τὰ ἄλλα σφάλματα τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων ἢ καθεστώτων καὶ στὴ χώρα μας νὰ ἐμποδίζονται ἀπὸ τραμπούκους οἱ Γάλλοι συγγραφεῖς ποὺ ἦλθαν στὴ Θεσσαλονίκη γιὰ νὰ παρουσιάσουν τὸ βιβλίο «Ἡ μαύρη βίβλος τοῦ Κομμουνισμοῦ» (ἐκδόσεις ΕΣΤΙΑ). Φυσικὰ δέχομαι ὅτι ἀγριότητες διεπράχθησαν πιθανὸν καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν κυβερνητικῶν ἢ τῶν βρετανικῶν δυνάμεων. Σὲ ἕναν πόλεμο κανεὶς δὲν εἶναι ἅγιος. Ὅμως στὴν περίπτωση τῶν κυβερνητικῶν ἐπρόκειτο γιὰ μεμονωμένα περιστατικὰ ἐνῶ στὴν περίπτωση τοῦ ΚΚΕ καὶ τῆς ΟΠΛΑ ἐπρόκειτο γιὰ σταθερὴ καὶ μεθοδευμένη γραμμή.
Καιρὸς νὰ ὁμονοήσουμε οἱ Ἕλληνες, διότι οἱ στιγμὲς εἶναι δύσκολες. Ὅμως ἡ ὁμόνοια καὶ ἡ καταλλαγὴ δὲν ἐπιτυγχάνονται μὲ μονομερεῖς διαστρεβλώσεις τῆς Ἱστορίας καὶ μὲ συνεχῆ καλλιέργεια μύθων ἀπὸ μία παράταξη, ἡ ὁποία προκάλεσε μεγάλο θρῆνο καὶ μεγάλη ζημιὰ στὸν τόπο καὶ καλὸ θὰ ἦταν κάποτε νὰ καθήσει ταπεινὰ καὶ νὰ κάνει τὴ σκληρὴ αὐτοκριτική της. Ὄχι μόνο γιὰ τὰ Δεκεμβριανά, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν τυφλὴ ὑποταγὴ στὸν αἱμοσταγῆ δικτάτορα Στάλιν, γιὰ τὸ αἴτημα τῆς ἀπόσχισης ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τῆς Μακεδονίας καὶ γιὰ πολλὰ ἄλλα.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1. C.M. Woodhouse: Apple of Discord, London 1948, σέλ. 141.
2. Α. Καλλιγά: «Φλεγόμενη Πολιτεία- Ἡ μάχη τῆς Ἀθήνας», Ἀθήνα 1946 , σελίδα 13 (Παραπέμπει σ’ αὐτὸν ὁ Θεοφ. Παπακωνσταντίνου στὸ βιβλίο τοῦ «Ἀνατομία τῆς Ἐπαναστάσεως, Ἀθήνα 1952).
3. Εὖ. Ἀβέρωφ-Τοσίτσα: Φωτιὰ καὶ Τσεκούρι- Ἑλλὰς 1946-49 καὶ τὰ προηγηθέντα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς ΕΣΤΙΑΣ, Ἀθήνα 2010 (πρώτη μονοτονικὴ ἔκδοση), σέλ. 146-147
πηγή: ἐφημ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 26/11/2011
Το αλίευσα ΕΔΩ

Οι οικονομολόγοι του Χίτλερ.


Μετά την πτώση της Γαλλίας το 1940, οι ναζί άρχισαν να επεξεργάζονται ένα σχέδιο για την Ευρώπη, που είχε τον τίτλο «Νέα Τάξη στην Ευρώπη».
Εκεί προβλεπόταν πως οι ευρωπαϊκές οικονομίες θα συνεργάζονταν σε μεγάλη κλίμακα και θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν τις ισχυρές οικονομίες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και των ΗΠΑ. Ο Χίτλερ πίστευε πως η Γερμανία δεν θα μπορούσε να έχει αυτάρκεια. Οικονομολόγοι και ειδικοί όλο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του '40 επεξεργάζονταν λεπτομερή σχέδια για το πώς θα γίνει αυτή η οικονομική ένωση, που θα λειτουργούσε προς όφελος της Γερμανίας. Ανάμεσα στους ένθερμους υποστηρικτές ήταν ο οικονομολόγος Λούντβιχ Ερχαρτ, που ξόδεψε πολλή από την ενέργειά του γι' αυτή την ιδέα.
Ο Χίτλερ ήθελε να χτίσει μια αυτοκρατορία αντίστοιχη με αυτές των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας. Αλλά πρώτα ήθελε να σταθεροποιήσει το κέντρο. Σχεδόν με περίπατο είχε κατακτήσει Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία και Νορβηγία. Η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που αντιστάθηκε στον άξονα ήταν η Ελλάδα, που απώθησε τους Ιταλούς φασίστες μέχρι περίπου τα μισά της Αλβανίας. Και για την Ιστορία: η Ελλάδα ζήτησε από τους συμμάχους Βρετανία και ΗΠΑ πενήντα πολεμικά αεροπλάνα, που θα τα πλήρωνε και δεν δόθηκαν ποτέ. Ο Χίτλερ ως αποικιακό μοντέλο είχε τη Βρετανία. Θαύμαζε την πολιτική τους στην Ινδία. Σχεδίαζε να την εφαρμόσει στη Σοβιετική Ενωση. «Ας μάθουμε από τους Εγγλέζους. Με διακόσιους πενήντα χιλιάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου και του στρατού, διοικούν τετρακόσια εκατομμύρια». Αλλά επειδή οι Σλάβοι ήταν παραπάνω από το κανονικό, έπρεπε να μειωθούν κατά 35 έως 45 εκατομμύρια με την πείνα και τις αρρώστιες. (Η εξαφάνιση με αρρώστιες είχε εφαρμοστεί στους Ινδιάνους των ΗΠΑ.)
Δηλαδή, η σχεδιαζόμενη αυτοκρατορία του Χίτλερ ήταν δύο ταχυτήτων. Ενα αναπτυγμένο κέντρο και μια περιφέρεια να λιμοκτονεί. Θα εφάρμοζαν τους νόμους της γερμανικής αποικίας Ναμίμπια και έτσι όλα θα γίνονταν σύμφωνα με το νόμο. Τι απέγιναν οι οικονομολόγοι του Χίτλερ, που σχεδίαζαν το πρώτο μπλοκ των ευρωπαϊκών χωρών, κάτι σαν πρώιμη Ε.Ε.; Στελέχωσαν την οικονομία της μεταπολεμικής Γερμανίας και ο Λούντβιχ Ερχαρτ έγινε υπουργός Οικονομικών και αργότερα καγκελάριος και διαδέχτηκε τον Αντενάουερ. Συνέβαλε τα μέγιστα για τη δημιουργία της ενωμένης Ευρώπης, που θα υπηρετεί τα συμφέροντα της Γερμανίας. Η πρότασή του ήταν μια παραλλαγή του σχεδίου του Χίτλερ «Νέα τάξη στην Ευρώπη», δηλαδή μιας Ευρώπης στην υπηρεσία της Γερμανίας. Και το σχέδιο του Χίτλερ, έστω και παραλλαγμένο, τελικά θριάμβευσε. Εξάλλου, ο Ερχαρτ δεν πίστευε πως θα άφηναν ποτέ οι ΗΠΑ να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, με θεσμούς και νόμους. Αν αυτό γινόταν, θα είχαν μια ισχυρή ανταγωνιστική δύναμη.
Η πολιτική της Μέρκελ είναι η απόλυτη κυριαρχία των συμφερόντων της Γερμανίας. Εχει διασφαλίσει πλήρη πολιτικό και δημοσιονομικό έλεγχο επί των χωρών της ευρωζώνης. Θα μπορεί να τιμωρεί τους απείθαρχους εταίρους. Θα έχει την εξουσία να αποπέμπει τις περιττές χώρες, αφού πρώτα τις πτωχεύσει και τους πάρει ό,τι έχουν και δεν έχουν. Η Ελλάδα είναι ο πρώτος στόχος και θα ακολουθήσουν τα άλλα «γουρουνάκια» (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία). Και εδώ θα δούμε μια ομοιότητα με το σχέδιο του Χίτλερ για τη Σοβιετική Ενωση. Εξαθλιώστε τους αντίστοιχους Σλάβους της Νότιας Ευρώπης. Ηδη ο πλανήτης μας έχει ένα εκατομμύριο ανθρώπους που λιμοκτονούν. Αν προστεθούν ακόμη μερικά εκατομμύρια, το στατιστικό ποσοστό θα υποστεί ανεπαίσθητες αλλοιώσεις.
ΣΗΜ.: Ολες οι πληροφορίες για την αυτοκρατορία του Χίτλερ προέρχονται από το βιβλίο του Μαρκ Μαζάουερ «Hitler's Empire: Nazi Rule in Occupied Europe» (εκδόσεις Allen Lane). Δεν ξέρω αν αυτό το βιβλίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Αν υπάρχει στη γλώσσα μας, πρέπει να διαβαστεί από όλους όσοι θέλουν να καταλάβουν τι γίνεται σήμερα με τους εταίρους μας.
Το αλίευσα ΕΔΩ

Το μυστήριο κλαμπ των χωρών ΑΑΑ

Του Γιώργου Δέλαστικ

Καθόλου πολλές δεν είναι οι χώρες με αξιολόγηση ΑΑΑ (το περιβόητο «τριπλό Αλφα») και από τους τρεις αμερικανικούς οίκους αξιολόγησης – Μούντις, Στάνταρντ εντ Πουρς και Φιτς. Για την ακρίβεια δεν είναι παρά 13 όλα κι όλα τα κράτη σε ολόκληρο τον κόσμο που έχουν αξιολόγηση ΑΑΑ. Εντυπωσιακό μάλιστα το γεγονός ότι οι 11 από τις 13 χώρες είναι ευρωπαϊκές και μόνο 2 από τον υπόλοιπο κόσμο: ο Καναδάς και η Σιγκαπούρη!
Οι 11 ευρωπαϊκές αποτελούνται από 6 χώρες της Ευρωζώνης (Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία, Φινλανδία και Λουξεμβούργο) και 5 χώρες που αρνούνται πεισματικά να μπουν στο ευρώ. Οι τρεις από αυτές ανήκουν στην ΕΕ και θα γίνονταν ανά πάσα στιγμή δεκτές με ανοιχτές αγκάλες στην Ευρωζώνη, αλλά αυτές προτιμούν να διατηρούν το εθνικό τους νόμισμα (Βρετανία, Σουηδία, Δανία) και οι υπόλοιπες δύο αρνούνται κατηγορηματικά την ένταξη ακόμη και στην ΕΕ (Ελβετία και Νορβηγία).
Εχοντας δει, λοιπόν, ποιες χώρες συναπαρτίζουν αυτό το αξιοζήλευτο κλαμπ των ευτυχισμένων κρατών με αξιολόγηση ΑΑΑ που υποτίθεται ότι τους επιτρέπει να δανείζονται πολύ φτηνά, αρχίζουν οι δεύτερες σκέψεις και οι απορίες που ταχύτατα μετατρέπονται σε υποψίες ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά με τα κριτήρια κατάταξης των χωρών που χρησιμοποιούν αυτοί οι διαβόητοι οίκοι αξιολόγησης.
Ωραία, λογικό, τίμιο και δίκαιο είναι να έχει το τριπλό Αλφα π.χ. το Λουξεμβούργο, το οποίο το 2010 είχε δημόσιο χρέος στο ύψος μόλις του 18,4% του ΑΕΠ του και έλλειμμα 1,7% του ΑΕΠ – πόσω μάλλον που το 2007 είχε… πλεόνασμα 3,7% αντί για έλλειμμα και δημόσιο χρέος… 6,7% του ΑΕΠ!
Από πού κι ως πού όμως να έχει αξιολόγηση ΑΑΑ η Βρετανία, η οποία το 2010 παρουσίασε έλλειμμα… ίσο με της Ελλάδας; Η Ελλάδα 10,5% του ΑΕΠ της, η Βρετανία 10,4%!
Γιατί να έχει ΑΑΑ η Βρετανία με δημόσιο χρέος 80% του ΑΕΠ της το 2010; Ενα χρέος μάλιστα που καλπάζει διαρκώς αυξανόμενο, αφού το 2007 ήταν μόνο 44,5% και το 2008 ανέβηκε στο 54,4%, για να εκτιναχθεί το 2009 στο 69,6% σύμφωνα με τα στοιχεία της Γιούροστατ, της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας; Γιατί δεν έχασε τα τρία Αλφα η Βρετανία με μια τέτοια πορεία διαρκούς επιδείνωσης, κυριολεκτικά καταβαράθρωσης της οικονομίας της;
Γιατί η Πορτογαλία με 9,1% έλλειμμα και 93% χρέος αξιολογείται ως «σκουπίδι» και η Αγγλία με 10,4% έλλειμμα και 80% χρέος αξιολογείται ως ΑΑΑ; Ο εμπαιγμός και οι σκοπιμότητες είναι προφανείς – «σκουπίδια» είναι οι αξιολογήσεις των οίκων.
Οι απορίες είναι πάμπολλες. Γιατί η Γαλλία να έχει αξιολόγηση ΑΑΑ με έλλειμμα 7% το 2010 και δημόσιο χρέος ίσο με το 81,7% του ΑΕΠ της;
Βάσει ποιας λογικής το Λουξεμβούργο (με δημόσιο χρέος μόλις 18,4%) δανειζόταν τη Δευτέρα στη δευτερογενή αγορά ομολόγων με επιτόκιο 2,32% και η Γερμανία, με δημόσιο χρέος 83,2% του ΑΕΠ της, δανειζόταν την ίδια ημέρα στην ίδια αγορά με επιτόκιο 1,87%;
Γιατί την ίδια μέρα στην ίδια αγορά η Ελβετία, με δημόσιο χρέος κατά τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ για το 2011 στο ύψος του 52,4% του ΑΕΠ της, δανειζόταν με επιτόκιο 0,8% και η επίσης ζάπλουτη Νορβηγία, με δημόσιο χρέος 55,4% του ΑΕΠ της, δανειζόταν με… τριπλάσιο (!) επιτόκιο -2,41%
Ας μην κοροϊδευόμαστε. Αλλες σκοπιμότητες πρυτανεύουν στις βαθμολογίες των οίκων αξιολόγησης. Η Αγγλία και η Ελβετία π.χ. είναι τα χρηματοοικονομικά κέντρα όπου οι τράπεζες, οι κερδοσκόποι ή οι πλούσιοι έχουν τα λεφτά τους. Δεν υπάρχει, λοιπόν, περίπτωση σε αυτές τις χώρες να βάλουν οι οίκοι κακό βαθμό. Η Γαλλία από την άλλη πλευρά είναι ο στρατηγικός σύμμαχος της Γερμανίας κι έτσι για καθαρά πολιτικούς λόγους και όχι οικονομικούς έχει το ΑΑΑ, το οποίο θα το χάσει αν και όταν αποφασίσει το Βερολίνο ή η Ουάσιγκτον.
Οσο για το τριπλό Αλφα της Γερμανίας, αν ποτέ οι αμερικανικοί οίκοι το αμφισβητήσουν, θα… «εκδιωχθούν» αυτοστιγμεί από την Ευρώπη! Είναι τόσο απλό…
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ

Θα δανείζονται… χωρίς τόκους;
Χάρηκε ο κόσμος που προχθές οι κερδοσκόποι «έτριψαν τα μούτρα» της Γερμανίας: μόνο για δεκαετή ομόλογα αξίας 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ βρήκε αγοραστές το Βερολίνο, ενώ είχε βγει να πουλήσει ομόλογα για 6 δισ. ευρώ. Η αλήθεια είναι πως οι Γερμανοί έχουν γίνει τόσο αλαζόνες με τα χάλια των υπολοίπων χωρών της Ευρωζώνης ώστε μειώνουν διαρκώς τα επιτόκια που προσφέρουν. Με επιτόκιο… 1,98% έδωσαν προχθές τα 3,6 δισ., ενώ ακόμη και στις αρχές Ιουλίου, πριν από τέσσερις μήνες δηλαδή, το Βερολίνο δανειζόταν με επιτόκιο 3%. Αν συνεχίσουν έτσι, σε λίγο θα απαιτούν να αγοράζονται μεν τα ομόλογά τους και να δανείζεται το γερμανικό κράτος όσα θέλει, αλλά να μη δίνει καθόλου… τόκους!
http://ethnikonthematon.blogspot.com
Ξυπνήστε ρε ! _
http://www.tnsite.gr
Το αλίευσα ΕΔΩ

ΒΡΕΘΗΚΕ ΔΙΑΒΛΗΤΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Τρύπια η ασπίδα εναντίον της υπερσυνταγογράφησης.

σχόλιο ID-ont: Δηλαδή όλο το πρόβλημα είναι το SSL; Εάν ένα σύστημα έχει SSL τότε είναι απαραβίαστο; Ας προτείνουν λοιπόν το SSL ως λύση σε όλες τις περιπτώσεις παραβίασης βάσεων δεδομένων που έχουν συμβεί φέτος στο εξωτερικό και παρουσιάζουμε αναλυτικά σε προηγούμενες αναρτήσεις μας. Νομίζουμε ότι το λιγότερο που θα αντιμετωπίσουν είναι το μειδίαμα των ιθυνόντων των βάσεων αυτών...
 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ΒΡΕΘΗΚΕ ΔΙΑΒΛΗΤΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Τρύπια η ασπίδα εναντίον της υπερσυνταγογράφησης.

Η έλλειψη ενός σημαντικού στοιχείου ασφαλείας (πιστοποιητικό ssl) από το site της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης e-diagnosis βεβαιώθηκε από δημόσιους φορείς μετά από κοινοποίηση καταγγελίας στους ιατρικούς συλλόγους, τον ΟΠΑΔ, το υπουργείο Υγείας και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Ιδιωτών Πυρηνικών Ιατρών (ΣΕΙΠΙ). 
 
Σύμφωνα με την προσφυγή των συλλόγων, οι «τρύπες» του συστήματος οφείλονται στην έλλειψη ενός κωδικοποιητή που κρυπτογραφεί το μήνυμα που φεύγει από τον PC των γιατρών και μεταφέρεται στον κεντρικό server του συστήματος. Αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, είχε ως αποτέλεσμα να είναι ορατό το μεταφερόμενο μήνυμα και ανοικτό στην παρέμβαση τρίτων που έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν μόνιμα, μη αντιληπτά προγράμματα υποκλοπής των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των γιατρών και των πολιτών προς εκμετάλλευσή τους. 

Επιπλέον, η είσοδος γίνεται με τον ίδιο κωδικό και για τα δύο sites του συστήματος: e-diagnosis.gr και e-syntagografisi.gr. Ως εκ τούτου, το κενό ασφαλείας του ενός ιστότοπου, σύμφωνα με τις επίσημες καταγγελίες, μεταφέρθηκε και στον άλλο. Το e-diagnosis ήταν τουλάχιστον μέχρι προ τινος ένα ανοικτό σύστημα αναγνωρίσιμο από τα «μάτια τρίτων», όπως πιστοποιεί επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου Πατρών (Εργαστήριο Πληροφορικών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων) αλλά και πόρισμα του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων Πατρών. 

Σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις ειδικών στην ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων, η διαβλητότητα οφείλεται στην «παιδαριώδη» πρακτική ταυτοποίησης του χρήστη γιατρού και του ασφαλισμένου με την καταχώρηση ενός επίσημου δημόσιου στοιχείου, όπως είναι το ΑΜΚΑ. Στους φαρμακοποιούς δίνεται επίσης η δυνατότητα μέσα από το ανοιχτό λογισμικό του e-syntagografisi να εκδώσουν συνταγή από τον δικό τους PC καταχωρίζοντας μόνον το ΑΜΚΑ του γιατρού και του ασθενούς. 


Για το θέμα είχε ενημερωθεί και ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με αναφορά του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Διαβάζουμε μεταξύ άλλων: «Επειδή οι γιατροί έχουν τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης... προκύπτει κίνδυνος ο οποίος αφορά άμεσα τη δημόσια υγεία στην υποθετική περίπτωση της υποκλοπής κωδικών με άμεση συνέπεια τη δυνατότητα παρέμβασης τρίτων όσον αφορά την έκδοση φαρμακευτικής συνταγής όσο και τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ασθενών». 

Εξίσου σοβαρή είναι και η καταγγελία γιατρού η οποία αναφέρει: «Προσήλθε στο ιατρείο μου φαρμακοποιός προσκομίζοντας χειρόγραφη συνταγή μου (λόγω αδυναμίας πρόσβασής μου στο σύστημα) και δύο ηλεκτρονικές συνταγές, τη μία με τη φόρμα του υπολογιστή του γιατρού και την άλλη με τη φόρμα του υπολογιστή του φαρμακείου. Οι συνταγές περιείχαν τα ίδια φάρμακα και μου ζήτησε να τις ελέγξω και να υπογράψω τη "δική μου". Κατά την αποστολή email στην e-diagnosis.gr και την τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί τους (για την διευθέτηση της βλάβης του συστήματος), τους εξέφρασα την ανησυχία μου. Μου απάντησαν ότι αυτό μπορεί να συμβεί (!) αλλά ο γιατρός διασφαλίζεται καθώς δύναται να αναγνωρισθεί ο υπολογιστής από τον οποίον εξήλθε η συνταγή»... 


Οι ιατρικοί σύλλογοι Πατρών, Αργολίδας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά προχώρησαν σε κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων για να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των δύο sites του συστήματος μέχρι η όλη διαδικασία να γίνει ασφαλής. Το αίτημα προσωρινής διαταγής εκδικάστηκε στις 17 Νοεμβρίου. 

Μία μέρα πριν από τη συζήτηση, ο ΟΠΑΔ ανακοινώνει μέσω της Διαύγειας την αγορά ενός πιστοποιητικού ασφαλείας με κόστος 99,63 ευρώ! 

Στην ακροαματική διαδικασία της 17ης Νοεμβρίου, οι αντίδικοι φορείς ΗΔΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΕΟΠΥΥ παραδέχθηκαν τα ελλείμματα ασφαλείας ισχυριζόμενοι πως πρόκειται για πιλοτικό πρόγραμμα (;) που βρίσκεται σε διαδικασία διαγωνισμού για την εύρεση του αναδόχου και δήλωσαν στην πρόεδρο του δικαστηρίου ότι θα το διορθώσουν και ότι έχουν προχωρήσει σε αγορά πιστοποιητικού με ανάκληση των κωδικών των γιατρών για να αποκαταστήσουν την ασφάλεια του συστήματος!!! 

Το αίτημα των ιατρικών συλλόγων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας των e-syntagografisi και e-diagnosis.gr απορρίφθηκε -όπως ήταν αναμενόμενο- καθ' όσον οι αντίδικοι δήλωσαν μεταμέλεια ενώπιον του δικαστηρίου και ορίστηκε ημερομηνία για ασφαλιστικά μέτρα αρχές Ιανουαρίου. 


Σύμφωνα με δελτίο τύπου που ανήρτησε η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) την ημέρα απόρριψης της προσωρινής διαταγής, αναφέρεται πως «επιβεβαιώνεται άλλη μία φορά η πλήρης ασφάλεια του συστήματος».

Σημειώνεται επίσης: Το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης έχει λάβει από τον Μάρτιο του 2011 άδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί διαβλητό. 

Τονίζεται πως το έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης έχει συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην περιστολή των δαπανών στον χώρο του φαρμάκου και η επέκτασή του θα ολοκληρωθεί με ταχύς ρυθμός στο προσεχές διάστημα, παρά τις αντιδράσεις οι οποίες εκδηλώνονται από διάφορες πλευρές. 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=328690
Το αλίευσα ΕΔΩ

Να σας ενδιαφέρει μόνο, τι γνώμη έχει για σας ο Θεός - π. Ιωήλ Γιαννακόπουλος


Να μην υπερηφανεύεσθε, όταν σας επαινούν. Και να μη πικραίνεσθε, όταν σας κατηγορούν. Να σας ενδιαφέρει μόνο, τι γνώμη έχει για σας ο Θεός, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Οι άνθρωποι δεν γνωρί­ζουν την αλήθεια.   


Αρχιμανδρίτης
Ιωήλ Γιαννακόπουλο
Το αλίευσα ΕΔΩ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ...

Η πρώτη ομιλία Μανώλη Κεφαλογιάννη στη Βουλή την 19 Ιουνίου 1990.
Ειδικός Εισηγητής της ΝΔ για τον Προϋπολογισμό.

http://youtu.be/2QazdlrBeE4
Το αλίευσα ΕΔΩ

Επιχείρηση «Mind control»

080610-mindcontrolΣτα χέρια ενός μονοπωλίου εβραϊκών συμφερόντων περνά και επίσημα πλέον ο έλεγχος της κοινής γνώμης στην Ελλάδα. Και μάλιστα με μεγάλη απλοχεριά από πολιτικούς κύκλους. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ένα θρίλερ διαδοχικών πτωχεύσεων στον κλάδο των τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, αρχίζοντας από τις μεγαλύτερες προς τις μικρότερες, βρίσκεται σε εξέλιξη την τελευταία περίοδο. Με θύματα χιλιάδες εργαζομένους, σειρά μικρομεσαίων προμηθευτών και τις οικογένειες τους. Είναι τα πρώτα σημάδια ενός ολοκαυτώματος. Ταυτόχρονα όμως ένας Εβραίος επιχειρηματίας από το ορμητήριο του στο Χαλάνδρι και με όχημα την MODIANO A.E. γιγαντώνεται, εξαγοράζοντας συνεχώς όσες εταιρίες θέλουν να αποφύγουν την καταστροφή. Οι εξελίξεις στην κεφαλή της αγοράς των τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, θα συμπαρασύρει κατακόρυφο ορυμαγδό προς τα κάτω. Στο επόμενο σταθμό των εξελίξεων αυτών, η στάση πληρωμών από πλευράς αυτή τη φορά γνωστών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών studio με πολύ μεγάλους κύκλους πληρωμών, θεωρείται αναμενόμενη. Η συμμετοχή των κινηματογραφικών και διαφημιστικών ταινιών στην διαμόρφωση της στάσης και συμπεριφοράς της κοινής γνώμης είναι πολύ μεγάλη και δραστική με τρόπους που δεν διακρίνονται εύκολα, εξηγούν ειδικοί επικοινωνιολόγοι. "Μια ατάκα ενός πρωταγωνιστή, ή μια κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά μπορεί να καθιεωρωθεί στην συνείδηση της κοινής γνώμης ως πρότυπη. Όπως επίσης και η επανάληψη κάποιων σκηνών στην διάρκεια μιας κινηματογραφικής παραγωγής ή διαφημιστικής ταινίας μπορεί να προκαλέσει εκ διαμέτρου αλλαγή της στάσης της κοινής γνώμης για ένα θέμα. Πάρτε για παράδειγμα το εξής, πόσα μιμητικά πρότυπα παράγει το Χόλυγουντ..."

Η αλλαγή «φρουράς» και ο ρόλος των τραπεζών

Ταυτόχρονα σχεδόν με την αλλαγή της κυβέρνησης και την ανάληψη της εξουσίας από το Νέο ΠΑΣΟΚ, τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής διαφημιστικών και τηλεοπτικών παραγωγών βαράνε κανόνι. Κηρύσσουν στάση πληρωμών και βγαίνουν από το παίχνίδι. Διαφημιστικές εταιρίες και τηλεοπτικές παραγωγές οι οποίες έπαιρναν σχεδόν αποκλειστικά όλες τις μεγάλες δουλειές, δεν αντιμετωπίζουν πλέον μόνο την οικονομική καταστροφή, αλλά νιώθουν ότι ήρθε η ώρα τους να εξαφανιστούν από την χάρτη, κάτι που είναι θέμα χρόνου. Οι τράπεζες δεν ανανεώνουν τον δανεισμό τους... Παρόλα αυτά και πάντα σύμφωνα με τις φήμες, δεν παραλείπουν να μεταφέρουν ότι έχει μείνει στα αποθεματικά τους σε εξωτικά σημεία του πλανήτη. Στα γραφεία των εταιριών ακολουθούν σκηνές σχεδόν φαρ-ουεστ και Ρόκυ 4 με τους εργαζομένους και μικροπροηθευτές να πρέπει να περάσουν από διμοιρίες μπράβων για να συναντήσουν τους ιδιοκτήτες και να πάρουν τα χρήματά τους. Ταυτόχρονα, o Mίκης Μοδιάνο εξαγοράζει επιλεκτικά μικρότερες εταιρίες και γιγαντώνεται. Και αρχίζει ήδη να χτυπάει όλες τις μεγάλες δουλειές από project και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, επιλέγει πολύ προσεκτικά τους μικροπρομηθευτές στους οποίους αναθέτει συνεργασίες μικρής ισχύος. Αυτοί θα είναι και που θα επιλεχθούν να επιβιώσουν... Όλες οι γνωστές και επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές που παρακολουθεί το τηλεοπτικό κοινό της χώρας τα τελευταία χρόνια, φυσικά και δεν θα έμεναν άστεγες από studio, αφού θα συνεχίσει η υλοποίησή τους από την MODIANO. Μάλιστα, γνωστή εταιρία τηλεοπτικών παραγωγών συμφερόντων γνωστής ελληνικής εφοπλιστικής οικογένειας αναγκάζεται να βάλει λουκέτο "για να μην γράψει ζημιές", εξηγούν άνθρωποι της αγοράς.

Πρωτόκολλα... και συμβόλαια...
Επιπλέον, όπως είναι ήδη γνωστό, καμμία από τις κυρίαρχες διαφημιστικές εταιρίες στην Ελλάδα και οι οποίες αναλαμβάνουν την υλοποίηση των διαφημιστικών προγραμμάτων και τον σχεδιασμό προωθητικών ενεργειών για λογαριασμό κυρίως του Ελληνικού Δημοσίου, δεν ανήκει σε Έλληνες. Δισεκατομύρια ευρώ από τις διαφήμισεις κυρίως του Δημοσίου, φεύγουν κατευθείαν στο εξωτερικό. Ο έλεγχος της γραμμής παραγωγής της Διαφήμισης στην Ελλάδα έχει περάσει ήδη σε ξένα χέρια, από την σύλληψη του concept μέχρι την υλοποίηση του έργου και την διανομή των διαφημιστικών μηνυμάτων στο κοινό. Παράλληλα, παρακολουθούμε γνωστά υπερατλανικά κέντρα παραγωγής πολιτικών να χρηματοδοτούν την εξαγορά μετοχικών κεφαλαίων εγχώριων τηλεοπτικών καναλιών και δικτύων, ραδιοφωνικών σταθμών, εφημερίδων, περιοδικών. Μέσω νεοανερχόμενων επιχειρηματικών ομίλων και σχημάτων. Οι εγχώριες μετοχικές συνθέσεις των τηλεοπτικών σταθμών και γνωστών ραδιοφώνων υποχωρούν ολοένα και περισσότερο, μερίδιο από την διαφημιστική πίτα δεν έχει να λαμβάνει κανένα Μέσο αν βρεθεί εκτός γραμμής. Οι εφημερίδες της χώρας ωστόσο ακόμα αντιστέκονται αν και βρίσκονται μεταξύ σφύρας και άκμωνος. Δηλαδή εν μέσω εξαγοράς σημαντικών ποσοστών σε επιχειρηματικά σχήματα που προέκυψαν από το πουθενά και ολοσέλιδες διαφημίσεων τραπεζών τις οποίες δεν αντέχουν οικονομικά να αρνηθούν. Όλα δείχνουν ότι το επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα είναι αρκετά μεσογειακό και εύκρατο για τον Μίκη Μοδιάνο. Δυστυχώς το ίδιο δεν συμβαίνει και με τους Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης στην Ελλάδα. Και όχι μόνο.. Το ίδιο καλοκαιρινό και πολύ ευχάριστο βρίσκουν το επιχειρηματικό κλίμα στην χώρα μας και οι Γερμανοί, και οι Τούρκοι αλλά και άλλοι Εβραίοι, που δραστηριοποιούνται έντονα στον χώρο των ΜΜΕ και σε εταιρίες δημοσκοπήσεων. Ήδη, στιχουργοί, ηθοποιοί, συγγραφείς, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί αναλυτές, κ.α. αρχίζουν να λαμβάνουν το μήνυμα ότι όποιος κινηθεί εκτός των νέων επικοινωνιακών γραμμών που προκύπτουν, δεν θα απασχολείται πουθενά.

Μάνος Μεϊμαράκης
Το αλίευσα ΕΔΩ

ΑΓΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

  Του Γιώργου Θεοχάρη
ΜΕΛΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ,ΚΡΑΣΙ,ΒΟΤΑΝΑ,ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ ΜΕΡΕΝΤΑ,ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ.
Το μοναδικό e-shop στην Ελλάδα  με μοναστηριακά προϊόντα λειτουργεί μέσα από το Άγιο Όρος. Διαθέτει εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα, σκευάσματα, εργόχειρα και εκκλησιαστικά είδη φτιαγμένα από τα χέρια των μοναχών.
Τι το διαφορετικό έχουν αυτά τα προϊόντα ;  ρωτήσαμε τον υπεύθυνο του e-shop   www.monastiriaka.gr  κ. Νικόλαο  Ταπούρη  που διατηρεί και κατάστημα στο λιμάνι της Δάφνης, το επίνειο του Αγίου Όρους, όπου εκτός από τα μοναστηριακά προϊόντα και τα εργόχειρα  υπάρχουν εκκλησιαστικά αργυρά , βιβλία ,  CD κλπ.

 

Και μας απάντησε:  Όπως γνωρίζεται κ. Θεοχάρη πρωταρχικό μέλημα των μοναχών είναι τα πνευματικά τους καθήκοντα. Σήμερα, οι ορθόδοξοι μοναχοί που ζουν στην σκιά του Ιερού Άθωνα,  εργάζονται στο περίσσευμα του χρόνου τους και παράγουν εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα ή εργόχειρα, τα οποία πωλούν με στόχο την επιβίωσή τους αλλά και την συντήρηση των αγιασμένων από τόσους αιώνες «ιερών σκηνωμάτων» τους. Τα «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ» προϊόντα παράγονται με προσευχή, χωρίς βιασύνη, σε περιορισμένες ποσότητες και σύμφωνα με την εποχή. Η πνευματική εγρήγορση, η χριστιανική αγάπη, η τοπική παράδοση αλλά και η  καλά διατηρημένη εμπειρία αιώνων  που συνδυάστηκε με τις επιστημονικές γνώσεις των νέων κυρίως μοναχών, είναι η μοναδική συνταγή τους.

- Τα μοναστηριακά προϊόντα που παρουσιάζονται στο  e-shop προέρχονται μόνον από το Άγιο Όρος ;

- : Ο σεβασμός μας στον σύγχρονο Ορθόδοξο Μοναχισμό, οδήγησε τα βήματά μας και σε άλλα ορθόδοξα μοναστήρια εκτός Αγίου Όρους άλλα και εκτός Ελλάδος όπου ζει ένας άγνωστος, εν πολλοίς, σε εμάς μοναχισμός. Στην αναζήτηση αυτή η οποία συνεχίζεται και μάλλον έχει μακρύ δρόμο ακόμη, γνωρίσαμε τόπους, μάθαμε για αγίους αγνώστους σε μας, παρακολουθήσαμε λειτουργίες σε γλώσσες που δεν καταλαβαίναμε, συγκινηθήκαμε, αγγίξαμε εργόχειρα που βλέπαμε πρώτη φορά, δοκιμάσαμε νέες γεύσεις, και ότι καλό εντοπίσαμε προσπαθήσαμε να το προβάλουμε είτε στο e-shop  είτε στο κατάστημα μας στη Δάφνη.

- Από ότι καταλαβαίνω δεν είναι μια συνηθισμένη επιχείρηση.

- Για τους περισσότερους είναι μια συνηθισμένη επιχείρηση … και έτσι πρέπει να είναι γιατί έχει όλες τις υποχρεώσεις που έχουν και οι υπόλοιπες . Για εμάς όμως που το ζούμε από μέσα και ειδικά στο Άγιο Όρος, είναι κάπως διαφορετικά . Για εμάς το μαγαζί μας είναι τόπος συνάντησης και όσμωσης με τους ορθόδοξους όλου του κόσμου. Πουλώντας ένα κομποσκοίνι με Δάκρυα της Παναγίας από την Αγία Άννα , ένα κρασί από το Βατοπαίδι, ένα κουτάκι θυμίαμα από τη Λακοσκήτη ή μια κρέμα Καρυδιού από την Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρα στην Γαλλία μεταφέρεις στον προσκυνητή ένα μέρος από τον κόπο των χεριών του μοναχού.  Τα κελλιά και τα μοναστήρια στο Άγιο Όρος αλλά και εκτός Αγίου Όρους πρέπει να στηριχτούν γιατί με την σειρά τους στηρίζουν εκατομμύρια ανθρώπους σε μια δύσκολη περίοδο σε όλο τον κόσμο, χωρίς να το διαφημίζουν και χωρίς να ζητούν αντάλλαγμα για αυτό που απλόχερα προσφέρουν.

-Τα μοναστηριακά προϊόντα που βλέπουμε στο e-shop είναι αυτά που θα βρει και ο προσκυνητής στο κατάστημα της Δάφνης;

Ν Τ : Όχι στο κατάστημά μας στη Δάφνη υπάρχουν πολύ περισσότερα . Στον ιστοχώρο  μας  www.monastiriaka.gr  «ανεβαίνουν» σταδιακά και φυσικά είμαστε πάντα σε αναζήτηση καλών μοναστηριακών προϊόντων τα οποία έχουν θέση στην προσπάθειά μας αυτή.

- Ευχαριστώ

- Εγώ σας ευχαριστώΑπό μια σύντομη περιήγηση στο www.monastiriaka.gr  εντοπίσαμε κάποια που μας προξένησαν το ενδιαφέρον και σας τα παρουσιάζουμε:

ΜΕΛΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
http://www.monastiriaka.gr/product_info.php?cPath=5_62&products_id=136&language=gr

 

ΔΑΚΡΥΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
http://www.monastiriaka.gr/product_info.php?cPath=2_21_95&products_id=238&language=grΣΑΠΟΥΝΙ
http://www.monastiriaka.gr/product_info.php?cPath=5_66_78&products_id=374&language=gr


ΠΡΟΠΟΛΟΜΕΛΙ
http://www.monastiriaka.gr/product_info.php?cPath=5_85&products_id=141&language=gr
ΚΕΡΑΛΟΙΦΗ
http://www.monastiriaka.gr/product_info.php?cPath=5_56_102&products_id=250&language=grΚΡΑΣΙ
http://www.monastiriaka.gr/product_info.php?products_id=55&language=gr
http://www.monastiriaka.gr/product_info.php?products_id=364&language=gr


ΣΠΑΘΟΛΑΔΟ
http://www.monastiriaka.gr/product_info.php?cPath=5_55&products_id=145&language=gr
ΑΛΑΤΙ ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ
http://www.monastiriaka.gr/product_info.php?cPath=5_124&products_id=416&language=gr


ΒΟΤΑΝΑ
http://www.monastiriaka.gr/product_info.php?products_id=453&language=grhttp://www.monastiriaka.gr/product_info.php?cPath=5_83_126&products_id=455&language=gr

Για να κάνετε τις παραγγελίες σας επικοινωνήστε:
Τηλ.: 23770 22389
Fax: 23770 22439

Ωράριο Επικοινωνίας :  8:30 -10: 30 π.μ. & 12:30-16:00 μ.μ καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος(Και Κυριακές).

Email: info@monastiriaka.com
Το αλίευσα ΕΔΩ

Μικροί Συνταγματολόγοι: 28
KEΦAΛAIO ΔEYTEPO
Σχέσεις Boυλής και Kυβέρνησης

Άρθρo 84
1. H Kυβέρνηση oφείλει να έχει την εμπιστoσύνη της Boυλής. Mέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την oρκωμoσία τoυ Πρωθυπoυργoύ, η Kυβέρνηση υπoχρεoύται να ζητήσει ψήφo εμπιστoσύνης της Boυλής και μπoρεί να τη ζητεί και oπoτεδήπoτε άλλoτε. H Boυλή, αν έχoυν διακoπεί oι εργασίες της κατά τo σχηματισμό της Kυβέρνησης, καλείται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες να απoφανθεί για την πρόταση εμπιστoσύνης.
2. H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της.
Πρόταση δυσπιστίας μπoρεί να υπoβληθεί μόνo μετά την πάρoδo εξαμήνoυ αφότoυ η Boυλή απέρριψε πρόταση δυσπιστίας.
H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo τoυλάχιστoν των βoυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.
3. Kατ’ εξαίρεση μπoρεί να υπoβληθεί πρόταση δυσπιστίας και πριν από την πάρoδo εξαμήνoυ, αν είναι υπoγραμμένη από την πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών.
4. H συζήτηση για την πρόταση εμπιστoσύνης ή δυσπιστίας αρχίζει μετά δύo ημέρες από την υπoβoλή της σχετικής πρότασης, εκτός αν η Kυβέρνηση, σε περίπτωση πρότασης δυσπιστίας, ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση, η oπoία δεν μπoρεί να παραταθεί πέρα από τρεις ημέρες από την έναρξή της.
5. H ψηφoφoρία για την πρόταση εμπιστoσύνης ή δυσπιστίας διεξάγεται αμέσως μόλις τελειώσει η συζήτηση, μπoρεί όμως να αναβληθεί για σαράντα oκτώ ώρες, αν τo ζητήσει η Kυβέρνηση.
6. Πρόταση εμπιστoσύνης δεν μπoρεί να γίνει δεκτή, αν δεν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων βoυλευτών, η oπoία όμως δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από τα δύo πέμπτα τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών.
Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή, μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών.
7. Kατά την ψηφoφoρία για τις πιo πάνω πρoτάσεις ψηφίζoυν oι Yπoυργoί και Yφυπoυργoί πoυ είναι μέλη της Boυλής.

Άρθρo 85
Tα μέλη τoυ Yπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, καθώς και oι Yφυπoυργoί είναι συλλoγικώς υπεύθυνoι για τη γενική πoλιτική της Kυβέρνησης και καθένας από αυτoύς για τις πράξεις ή παραλείψεις της αρμoδιότητάς τoυ, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων για την ευθύνη των Yπoυργών. Σε καμία περίπτωση η έγγραφη ή πρoφoρική εντoλή τoυ Πρoέδρoυ της Δημoκρατίας δεν απαλλάσσει τoυς Yπoυργoύς και τoυς Yφυπoυργoύς από την ευθύνη τoυς.

**Άρθρo 86
1. Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων.
2. Δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3.
Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα πρόσωπα και τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.
3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική
επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
Η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος.
Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.

4. Αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι, ως ανώτατο δικαστήριο, Ειδικό Δικαστήριο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου κληρώνονται, μετά την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής, μεταξύ των μελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης.
Του Ειδικού Δικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και μεταξύ ομοιόβαθμων ο αρχαιότερος.
Στο πλαίσιο του Ειδικού Δικαστηρίου της παραγράφου αυτής λειτουργεί Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου. Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι και μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του που ανήκει στον Άρειο Πάγο ως ανακριτής. Η προδικασία λήγει με την έκδοση βουλεύματος.

Καθήκοντα εισαγγελέα στο Ειδικό Δικαστήριο και στο Δικαστικό Συμβούλιο της παραγράφου αυτής ασκεί μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται μαζί με τον αναπληρωτή του. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου ενώ το δεύτερο εδάφιο και για τον εισαγγελέα.
Σε περίπτωση παραπομπής προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου συμπαραπέμπονται και οι τυχόν συμμέτοχοι, όπως νόμος ορίζει.
5. Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας.

επιμέλεια: ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Οι Μικροί Συνταγματολόγοι είναι μια προσπάθεια να γνωρίσουμε το Σύνταγμα της Ελλάδας. Η αντίστοιχη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έχει χωρισθεί σε μικρές ενότητες έτσι ώστε διαθέτοντας λίγο χρόνο κάθε φορά να καταφέρουμε να διαβάσουμε ολόκληρο το Σύνταγμα της Χώρας. Κατ'αυτόν τον τρόπο ο κάθε πολίτης θα μπορέσει να αποκτήσει τη δική του προσωπική γνώμη για το Σύνταγμα, για το αν τον εκφράζει, αν θεωρεί ότι χρειάζεται αλλαγές ή πλήρη αλλαγή.Το αλίευσα ΕΔΩ

Πλιάτσικο στην πνευματική κληρονομιά της Β.Ηπείρου: Λεηλατούν ναό και αφαιρούν ΟΛΟ το τέμπλο


-φωτογραφίες από τη λεηλασία
«Ξεγύμνωσαν» τον ιστορικό ναό αγίου Αθανασίου στους Βουλιαράτες
Διεθνή, όπως όλα δείχνουν, κυκλώματα αρχαιοκαπήλων κάνουν πλιάτσικο σε ορθόδοξους ναούς της Αλβανίας. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι τα ίδια, που «ξεγυμνώνουν» ναούς και μοναστήρια στην Ήπειρο και στη Μακεδονία. Το τελευταίο κρούσμα σημειώθηκε στον ιστορικό ναό του αγίου Αθανασίου στους Βουλιαράτες της Δερόπολης,
όπου δεν άφησαν τίποτε. Οι δράστες, μπήκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στην εκκλησία,  από τη σκεπή, και αφαίρεσαν το χειροποίητο τέμπλο και όλες τις εικόνες. Έκαναν, επί ώρες, τόσο αθόρυβα τη δουλειά τους, που δεν τους πήρε κανείς είδηση. Να σημειωθεί ότι πάλι πριν μερικούς μήνες είχαν αφαιρεθεί 18 εικόνες από την ίδια εκκλησία. Τα εκκλησιαστικά μνημεία στην Αλβανία είναι εντελώς απροστάτευτα και εύκολη λεία στους αρχαιοκάπηλους. Δυστυχώς έχει πέσει στο κενό η πρόταση του Μητροπολίτη Αργυροκάστρου Δημητρίου να δοθούν προς φύλαξη τα ιερά κειμήλια στη Μητρόπολη. Αντέδρασαν για διάφορους λόγους τα τοπικά εκκλησιαστικά συμβούλια και έτσι αντικείμενα μεγάλης θρησκευτικής και πολιτιστικής αξίας κάνουν φτερά…
Κύκλοι της «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» (οργάνωση που εκπροσωπεί τους Βορειοηπειρώτες) καταγγέλλουν σε αυστηρούς τόνους τις πράξεις βανδαλισμού και λεηλασίας στις ορθόδοξες εκκλησίες της Αλβανίας. Μάλιστα κατηγορούν και τις αστυνομικές αρχές της Αλβανίας, «διότι όχι απλώς δεν έχουν κανένα χειροπιαστό αποτέλεσμα, παρόλο που οι αρχαιοκάπηλοι δεν έχουν αφήσει απείραχτο κανένα σχεδόν ορθόδοξο μνημείο στην περιοχή κυρίως της Βορείου Ηπείρου, αλλά και για ένα επιπλέον λόγο: οι Βουλιαράτες δεν είναι ένα απομονωμένο χωριό και οι αποστάσεις από δύο σημαντικούς σταθμούς αστυνόμευσης είναι σχεδόν μηδαμινές. Απέχει μόλις 3χλμ  απ’ την Κακκαβιά και 5χλμ από μόνιμο σταθμό αστυνομίας επί της εθνικής οδού στους Γιωργουτσάτες». Για την «ΟΜΟΝΟΙΑ»  η αλυσίδα λεηλασίας της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας «δεν είναι απλά παραβίαση βασικών της δικαιωμάτων,  αλλά εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ήπιου διωγμού και σταδιακού ξεριζωμού με την δημιουργία συνθηκών ανασφάλειας».
Εμεινε μόνο ο Σταυρός

από:  www.katoci.com www.deropoli.comΤο αλίευσα ΕΔΩ

Μία νέα Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας...

Η Ιερά Μητρόπολη Καστορίας, με βαθιά συγκίνηση ενημερώνει το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, αλλά και τους κατοίκους ολοκλήρου της Δυτικής Μακεδονίας, πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με πρώτο τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και την περί αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδο, κατέγραψε και συναρίθμησε στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, την Ασκήτρια της Ιεράς Μονής Παναγίας Κλεισούρας, Γερόντισσα Σοφία.

Έτσι από τώρα και εις τον αιώνα τον άπαντα, η διανύσασα «τον αγώνα τον καλόν» αφανώς στην Μονή της Παναγίας, Σοφία η Ασκήτρια, θα τιμάται ως Αγία και θα γεραίρεται με ύμνους και ωδές πνευματικές από τους πιστούς, ιδιαιτέρως δε κατά την 6ην Μαΐου, ημέρα της οσίας κοιμήσεώς της.
Γι’ αυτό και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011, στην Ιερά Μονή Παναγίας Κλεισούρας, κατά τη διάρκεια του Όρθρου, πριν από την Θεία Λειτουργία, στην οποία θα συλλειτουργήσουν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Δράμας κ.κ. Παύλος και ο Ποιμενάρχης μας Καστορίας κ.κ. Σεραφείμ, θα τεθούν με επίσημη τελετή τα λείψανα της Οσίας Σοφίας σε προσκύνηση και αγιασμό όλων μας.
Τέλος, από ημέρα σε ημέρα αναμένεται να έλθει από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο η Συνοδική πράξη Αγιοκατατάξεως, οπότε και διά του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου θα ρυθμιστούν και θα αναγγελθούν επισήμως οι τελετές αγιοκατατάξεως.

Το αλίευσα ΕΔΩ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Οι αναρτήσεις στο ¨Παζλ Ενημέρωσης¨

Παζλ Ενημέρωσης