Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014

Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΝΑΣ ΒΙΖΒΙΖΗ : Αναλυτικό αφιέρωμα


Αρκετοί από εμάς, ακούσαμε για την δασκάλα Χαρά Νικοπούλου.
Πριν λίγα χρόνια έδωσε την προσωπική της μαρτυρία στα πομακοχώρια. Διώχθηκε, συκοφαντήθηκε, προπηλακίσθηκε, αλλά τελικά τα κατάφερε!
Όλη η Ελλάδα έμαθε ότι υπάρχουν μουσουλμάνοι που ΔΕΝ είναι Τούρκοι αλλά Πομάκοι -που εξισλαμίστηκαν επί Τουρκοκρατίας- και όλη η Ελλάδα έμαθε για την δράση του Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής αλλά και τις απαράδεκτες "συνδιαλλαγές" του με Ελληνικά πολιτικά πρόσωπα και κόμματα.

Πριν 2 χρόνια, η Χαρά Νικοπούλου, ο σύζυγός της Ιωάννης Φριτζαλάς και μια ομάδα 35 περίπου εθελοντών, ξεκίνησαν μια νέα προσπάθεια στην πόλη της Κομοτηνής, .


Ίδρυσαν την "Κιβωτό της Δόμνας Βιζβίζη", ένα σύγχρονο "κρυφό σχολειό" (διαβάστε σχετικά εδώ και εδώ) και ξεκίνησαν μαθήματα σε μικρούς αλλά και σε μεγάλους..!
Αλλά η Ελληνίδα δασκάλα, με τον σύζυγό της και την ομάδα των εθελοντών, δεν σταμάτησαν εκεί. Η νέα τους προσπάθεια στην Θράκη, είναι η διαμόρφωση ενός παραδοσιακού οικισμού στα Πομακοχώρια, που θα γίνει τόπος ζεστασιάς και διαμονής για ορφανά και εγκαταλελειμμένα παιδιά, ή παιδιά που οι γονείς τους αδυνατούν να αναθρέψουν. Μια πραγματική ΚΙΒΩΤΟΣ που θα στηρίζεται όσο το δυνατόν στις δικές της δυνάμεις (με το δικό της αγρόκτημα, ζώα κλπ).

Παραθέτουμε βίντεο που παρουσιάζει το νέο εγχείρημα καθώς και σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο το οποίο προτρέπουμε να εκτυπώσουμε όλοι και να το μοιράσουμε σε φίλους και γνωστούς.
Στη  νέα προσπάθεια της ηρωικής μας δασκάλας, αυτή τη φορά δεν θα τη αφήσουμε και πάλι μόνη. Θα είμαστε όλοι εμείς δίπλα της. Καταθέτοντας έστω και την ελάχιστη συνδρομή μας στην νέα προσπάθεια, ή αναλαμβάνοντας κάποιο από τα έργα που πρέπει να γίνουν!


τράπεζα Πειραιῶς: 6670-109859-581Το βίντεο-παρουσίαση της "Κιβωτού" :
Το ενημερωτικό φυλλάδιο:

Ἡ «Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη»

Ἡ «Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη» ἀγκυροβόλησε στὸ «νοητὸ λιμάνι» τῆς Κομοτηνῆς τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2012, μὲ σκοπὸ νὰ ὑποστηρίξει καὶ νὰ προβάλλει, μέσῳ τοῦ ἒργου καὶ τῶν δραστηριοτήτων ποὺ ἀναλαμβάνει ὡς πνευματικὸ κέντρο, τὴν ἑξῆς ἰδέα: κάθε εἲδους προσωπική, κοινωνικὴ καὶ ἐθνικὴ κρίση μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἐπιτυχῶς μὲ τὴν ἂμεση ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες μας καὶ τὴν ἐμβάθυνση στὸ ἀνυπέρβλητο πολιτιστικὸ καὶ ἱστορικὸ δυναμικὸ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο μποροῦμε ἀσφαλῶς: νὰ ἐπιτύχουμετὴν πνευματική μας ἀναγέννηση καὶ ἀφύπνιση, νὰ ἀποκτήσουμε ὡς πολίτες ὀρθὴ βούληση, καθὼς καὶ νὰ ἐπανεύρουμε ὁράματα καὶ ἰδανικά, τὰ ὁποῖα θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ οἰκοδομήσουμε μία ἑνωμένη, ὑγιῆ καὶ ἁρμονικὴ κοινωνία.


Ἡ «Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη» εἶναι ἓνα ἐγχείρημα ποὺ ὑποστηρίζεται καὶ ἐνισχύεται ἀπὸ Ἱερὲς Μονὲς καὶ ἐπιστημονικοὺς φορεῖς, λειτουργεῖ ἐξ ὁλοκλήρου σὲ ἐθελοντικὴ βάση καὶ ἀπευθύνεται σὲ ὃλους τοὺς Θρακιῶτες ἀνεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν μουσουλμάνων συμπολιτῶν μας. Στὸν χῶρο μας διοργανώνονται, ἢδη ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2012, ἐπιμορφωτικὰ σεμινάρια ἐνηλίκων καὶ παίδων, τὰ ὁποῖα ἒχουν ὡς ἀντικείμενο τὴν μελέτη, ἀνάδειξη καὶ προβολὴ τοῦ ἀνεσπέρου ἑλληνορθοδόξου πνεύματος, τῆς πανεπιστημονικῆς προσεγγίσεως τοῦ «σκέπτεσθαι ἑλληνικῶς», καὶ τῶν διαχρονικῶν καὶ οἰκουμενικῶν ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Σὲ αὐτὰ συμπεριλαμβάνονται σεμινάρια φιλοσοφίας, ἀρχαίων ἑλληνικῶν, μουσικῆς/ὀρθοφωνίας, ἱστορίας, μελέτης πατερικῶν κειμένων κλπ.

Ἐπίσης, ἐπὶ καθημερινῆς βάσεως, παραδίδονται στὸν χῶρο μας, μὲ τὴν λήξη τοῦ σχολικοῦ ὡραρίου, δωρεὰν μαθήματα ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας γιὰ μαθητὲς δημοτικοῦ, γυμνασίου καὶ λυκείου, οἱ ὁποῖοι δὲν ἒχουν πρόσβαση, λόγῳ οἰκονομικῶν δυσχερειῶν, στὰ μαθήματα τῶν φροντιστηρίων. Στοὺς μαθητές μας παρέχεται στοιχειῶδες μεσημβρινὸ γεῦμα πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ μαθήματος. Τὰ μαθήματα, τὰ ὁποῖα γίνονται μὲ γνώμονα τὴν διεύρυνση τῆς κρίσεως καὶ τῶν πνευματικῶν ὁριζόντων τῶν μαθητῶν καὶ ὂχι ἁπλῶς γιὰ τὴν παροχὴ στείρας γνώσεως, παραδίδονται μὲ πολλὴ ἀγάπη ἀπὸ δασκάλους καὶ καθηγητὲς τῆς Κομοτηνῆς, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν τὶς ὑπηρεσίες τους ἐθελοντικά, ἐπιβεβαιώνοντας τὴν προσωπική μας πίστη, ἡ ὁποία ἀποτέλεσε καὶ τὴν κινητήριο δύναμη γιὰ τὴν δημιουργία τῆς «Κιβωτοῦ», πὼς ἐν μέσῳ κρίσεως μποροῦν νὰ ἀναπτυχθοῦν οἱ πιὸ ἰσχυροὶ δεσμοὶ ἀλληλεγγύης.Ἡ παιδαγωγικὴ προσέγγιση τοῦ πνευματικοῦ μας κέντρου εἶναι ἀπαύγασμα τῶν σοφῶν συμβουλῶν τῆς ἐξέχουσας ἐπιστημονικῆς μας ὁμάδος, στὴν ὁποία ἒχουμε τὴν μεγάλη τιμὴ νὰ συμμετέχουν προσωπικότητες ἀναγνωρισμένες γιὰ τὸ ἐπιστημονικό τους κύρος, ὃπως ὁ JoseLuisNavarro, ὁ Σαράντος Καργάκος, ἡ Ἂννα Τζιροπούλου - Εὐσταθίου, ὁ Νίκος Λυγερός, ὁ Γιῶργος Λεκάκης κ.α.

Στὸ ἒργο τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη» συμπεριλαμβάνονται ἐπίσης δωρεὰν ἐπιστημονικὲς διαλέξεις, τὶς ὁποῖες παραδίδουν μία φορὰ μηνιαίως μέλη τῆς ἐπιστημονικῆς ὁμάδος καὶ δραστηριότητες ποὺ συμβάλλουν στὴν γενικότερη πολιτιστικὴ καὶ τουριστικὴ προβολὴ τῆς Θράκης μας, καθὼς καὶ στὴν ἐνίσχυση τῆς φυσικῆς παρουσίας στὴν περιοχή. Ὃσον ἀφορᾶ τὸν τομέα τῆς κοινωνικῆς προσφορᾶς, ἡ «Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη» ἒχει ἀναπτύξει συνεργασία μὲ ἐνορίες τῆς Κομοτηνῆς, μὲ σκοπὸ τὴν στήριξη ἀναξιοπαθούντων πολιτῶν καὶ ἀπόρων οἰκογενειῶν.

Καλοῦμε ὃλους τοὺς συμπατριῶτες μας ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὰ ἰδανικὰ καὶ τὶς ἀξίες τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ προσφέρουν, νὰ ἐπιβιβαστοῦν στὴν «Κιβωτό» μας καὶ νὰ συνδράμουν στὴν προσπάθεια τὴν ὁποία κάνουμε γιὰ νὰ ἀγγίξουμε τὴν ψυχὴ κάθε Ἓλληνα, ἀπλώνοντας του μία χεῖρα βοηθείας σὲ αὐτὴ τὴν τόσο δύσκολη συγκυρία γιὰ τὴν Πατρίδα μας.
Τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος…


Ἰωάννης Φριτζαλᾶς

                   Γεωπολιτικός - Ἱστορικός ἀναλυτής                      


Διευθυντὴς τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη»6948781892
Χαρὰ Νικοπούλου

Δασκάλα


Ὑπεύθυνη παιδαγωγικοῦ προγράμματος6936868684

Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΝΑΣ ΒΙΖΒΙΖΗ


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ 8

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Τ.Κ.:69100

ΤΗΛ:2531084228 – 6948781892

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 6670-109859-581
ΙΒΑΝ:GR5001716700006670109859581

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ


ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΑΚΡΙΤΑΣ» ΡΟΔΟΠΗΣΤὸ πνευματικὸ κέντρο «Ἡ «Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη», διευρύνει τὸ πλαίσιο τῶν δραστηριοτήτων του, ἐντάσσοντας στὸν προγραμματισμό τουτὴν ὑλοποίηση ἑνὸς μακρόπνοου σχεδίουπλήρους ἀναπλάσεως ἑνὸς ἀνενεργοῦ ἐθνικοῦ φυλακίου, μετὰ τοῦ περιβάλλοντος χώρου αὐτοῦ, ὑπὸ τὴνὀνομασία «Ἀκρίτας», σὲ ὀρεινὴ περιοχὴ ἀπείρου φυσικοῦ κάλλους τοῦ Νομοῦ Ροδόπης. Ἡ ἀξιοπιστία ποὺ ἒχειἀποκτήσειτὸ πνευματικὸ κέντρο σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα, ἡ ἀπόλυτη συνέπεια ποὺ ἒχει ἐπιδείξει στὶς συνεργασίεςτου μὲ τοπικοὺς φορεῖς σὲ δραστηριότητες κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καὶ ἡ πλήρως δομημένη πρόταση ποὺ κατέθεσε γιὰ τὴν ἀνάληψη τοῦ ἐν λόγῳ ἒργου, ἦταν οἱ κύριοι παράγοντες ποὺ ὁδήγησαν τὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ στὴν ἀπόφαση νὰ τοῦ παραχωρήσει τὴν χρήση τοῦ ἐθνικοῦ φυλακίου καὶ νὰ ἐμπιστευθεῖ τὴν ἀνάπλασή του σὲ ἐπιλεγμένη ἀπὸ τὸ πνευματικὸ κέντρο ὁμάδα ἐργασίας.

Τὸ πρόγραμμα ἀναπλάσεως περιλαμβάνει, συνοπτικά, τὴν ἀξιοποίηση τῶν ἢδη ὑπαρχόντων ἐγκαταστάσεων καὶ τὴν δημιουργία νέων, μὲ σκοπὸ τὴν διαμόρφωση ἑνὸς ὀρεινοῦ παραδοσιακοῦ οἰκισμοῦ. Πρῶτοι κάτοικοι τοῦ οἰκισμοῦ θὰ εἶναι ὀρφανὰ καὶ ἐγκαταλελειμμένα παιδιὰ ἀπὸ ὃλη τὴν Ἑλλάδα, τὰ ὁποῖα θὰ στεγαστοῦν σὲ εἰδικὰ διαμορφωμένο κτήριο 600 μ2, οἱ ἱδρυτὲς τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη», Χαρὰ Νικοπούλου καὶ Ἰωάννης Φριτζαλᾶς, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀναλάβουν τὴν προστασία καὶ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν, καθὼς καὶ ἡ αὐστηρὰ ἐπιλεγμένη ὁμάδα ἐθελοντῶν συνεργατῶν, ἡ ὁποία θὰ στελεχώσει τὸν χῶρο, προσφέροντας τὶς ἀπαραίτητες καὶ προβλεπόμενες ἀπὸ τὸν νόμο ὑπηρεσίες.


Στὶς ὑπόλοιπες ἐγκαταστάσεις τοῦ φυλακίου θὰ διαμορφωθεῖ ἐπίσης σταδιακὰ ἓνα «Κέντρο Ἐναλλακτικῆς Διαβιώσεως», στὰ πρότυπα ἑνὸς ἀγροκτηνοτροφικοῦ κέντρου, τὰ ἒσοδα ἀπὸ τὴν ἀξιοποίηση τοῦ ὁποίου θὰ καλύπτουν τὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες ὃλου τοῦ οἰκισμοῦ.

Σύμφωνα μὲ τὸ ἐν λόγῳ πρόγραμμα, οἱ ἐγκαταστάσεις καὶ ὁ περιβάλλων χῶρος θὰ διαμορφωθοῦν καταλλήλως μὲ προοπτικὴ νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς:

· Ἐγκατάσταση στεγάσεως, προστασίας, ἀποκαταστάσεως, ἀνατροφῆς καὶ διαπαιδαγωγήσεως ὀρφανῶν καὶ ἐγκαταλελειμμένων παιδιῶν, δομημένη σὲ οἰκογενειακὰ πρότυπα.
· Καταλύματα
· Κατασκηνωτικὸς χῶρος
· Χῶρος μαζικῆς ἑστιάσεως
· Μικρῆς δυναμικότητος μονάδες παραγωγῆς
(ἀλεύρων, ἐνυδρειοπονίας, τυροκομικῶν, ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας)

· Φυτώρια
· Χώροι ἀναψυχῆς.
Μεσοπρόθεσμοι στόχοι

 1. Ἡ ἀνακούφιση ἢδη ὑπαρχόντων φορέων τῆς ἑλλαδικῆς ἐπικρατείας ποὺ περιθάλπουν ἐγκαταλελειμμένα παιδιὰ καὶ ταυτοχρόνως ἡ ἀναπλήρωση τοῦ παιδαγωγικοῦ καὶ συναισθηματικοῦ κενοῦ ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ τὴν ἐγκατάλειψή τους.
 2. Ἡ καλλιέργεια τοῦ πνεύματος ἐθελοντικῆς προσφορᾶς.
 3. Ἡ ἐνίσχυση τῶν οἰκογενειακῶν καὶ κοινωνικῶν δεσμῶν.
 4. Ἡ ἐνίσχυση τῆς φυσικῆς παρουσίας στὸν ὀρεινὸ ὂγκο τῆς Ροδόπης, μὲ ταυτόχρονη ἀνάδειξη τοῦ φυσικοῦ κάλλους, τῆς χλωρίδας/πανίδας καὶ τῶν γεωλογικῶν χαρακτηριστικῶν τῆς περιοχῆς.
 5. Ἡ ἐνίσχυση τῆς συνεργασίας καὶ τῆς ἁρμονικῆς συμβιώσεως μεταξὺ τοῦ χριστιανικοῦ καὶ τοῦ μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ, μέσῳ τῆς συμμετοχῆς σὲ ἐκπαιδευτικὰ σεμινάρια και δράσεις γεωργικῆς καὶ κτηνοτροφικῆς παραγωγῆς. 
 6. Ἡ στήριξη καὶ προβολὴ τῶν ἑλληνικῶν προϊόντων. 
 7. Ἡ συγκρότηση καὶ λειτουργία ὁμάδων ἐρεύνης, διασώσεως καὶ ὑποστηρίξεως πληθυσμιακῶν ὁμάδων ἢ μεμονωμένων ἀτόμων σὲ περιπτώσεις ἀντιμετωπίσεως ἐκτάκτων ἀναγκῶν. 
 8. Ἡ προώθηση τῆς ἐκπαιδεύσεως ὃλων τῶν ἐμπλεκομένων κοινωνικῶν ὁμάδων σὲ τρόπους ἐναλλακτικῆς διαβιώσεως, μὲ στόχο τὴν ἀναβίωση παραδοσιακῶν – πατροπαράδοτων δομῶν. 
 9. Ἡ προώθηση τοῦ σεβασμοῦ στὴν πολιτιστική μας κληρονομιὰ καὶ στὸ φυσικὸ περιβάλλον.
 10. Ἡ ἀξιοποίηση τῶν συγκριτικῶν πλεονεκτημάτων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, μὲ σκοπὸ τὴν αὒξηση τῆς ἀπασχολήσεως καὶ τὴν ἀνάπτυξη, τόσο σὲ οἰκονομικούς, ὃσο καὶ σὲ κοινωνικοὺς ὃρους κ.α. 
 11. Ἡ ἀξιοποίηση καί ἀνάδειξη τῶν ἐναλλακτικῶν μορφῶν τουρισμοῦ πού προσφέρει ἡ εὐρύτερη περιοχή. 
 12. Ἡ οἰκοδόμηση ἑνὸς προτύπου χρήσεως γῆς καὶ διαμορφώσεως ἐναλλακτικῶν κοινοτήτων


ΕΚΚΛΗΣΗ


Τὸ κόστος ὑλοποιήσεως τοῦ ἐγχειρήματος εἶναι ἀρκετὰ ὑψηλὸ (κατὰ προσέγγιση 750.000 €) καὶ δύναται νὰ καλυφθεῖ μέσῳ εὐγενῶν χορηγιῶν καὶ δωρεῶν. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό,ὡς ἰθύνοντες τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη»,ἒχουμε ήδη ἀπευθυνθεῖ σὲ πνευματικούς, ἐπιστημονικοὺς καὶ ἐπιχειρηματικοὺς φορεῖς, προσπαθῶντας νὰ τοὺς μεταλαμπαδεύσουμε τὸ ὃραμά μας καὶ νὰ τοὺς κινητοποιήσουμε, καλῶντας τους νὰ συνδράμουν οἰκονομικὰ καὶ καθ’ οἱονδήποτε τρόπο σὲ αὐτὴ τὴν φιλότιμη προσπάθεια.Ἡ ἀνταπόκριση ἀρκετῶν ἐξ αὐτῶν εἶναι ἰδιαιτέρως συγκινητική. Διατηροῦμε τὴν ἀκλόνητη πίστη πώς, τώρα ποὺ οἱ καταστάσεις εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολες γιὰ ὃλους μας, θὰ ἀναδειχθεῖ τὸ ἑλληνικὸ φιλότιμο καὶ θὰ ἀντιπαρατεθοῦμε ἐν ὁμονοίᾳ καὶ ἐν ὁμοψυχίᾳ ἐνάντια στὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίση ποὺ διογκώνεται καθημερινῶς. Ὃπλο μας θὰ πρέπει νὰ εἶναι οἱ ἰσχυροὶ δεσμοὶ ἀλληλεγγύης καὶ ἀγάπης,τοὺς ὁποίους ἒχουμε ἱστορικὸ χρέος νὰ οἰκοδομήσουμε ἀπέναντι στοὺς ἀναξιοπαθοῦντες συμπολίτες μας καὶ ἰδιαιτέρως ἀπέναντι στὸ μέλλον τῆς πατρίδος μας, στὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος, τὰ ὁποία βιώνουν τὶς ὀλέθριες συνέπειες τῆς κρίσεως τόσο σὲ οἰκονομικό, ἀλλὰ κυρίως σὲ πνευματικὸ ἐπίπεδο, δίχως τὰ ἲδια νὰ εὐθύνονται.

Στὸ πλαίσιο τῶν προωθητικῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἐγχειρήματος, συμμετείχαμε σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπή (Ἀθέατος Κόσμος - Extra 3 - 6/11/2013), στὴν ὁποία γνωστοποιήσαμε στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ τὸ παραπάνω σχέδιο ἀναπλάσεως. Πρὸς ἐπιβεβαίωση τῆς πίστεώς μας, δεκᾶδες συμπατριῶτες μας ἒσπευσαν ἀπὸ τὴν ἑπομένη κιόλας ἡμέρα νὰ ἐνισχύσουν τὸν λογαριασμό ποὺ διατηρεῖ «Ἡ Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη» στὴν τράπεζα Πειραιῶς(6670-109859-581), προσφέροντας σεβαστὰ ποσά, γιὰ τὰ ὁποῖα ἐκφράζουμε τὴν βεβαιότητα πὼς ὑπερβαίνουν κατὰ πολὺ τὶς δυνατότητές τῶν δωρητῶν.

Ἐπιπλέον, ἡ προβολὴ τῆς ἐκπομπῆς συνέβαλε στὴν γνωριμία μας μὲ ἀνθρώπους ποὺ ἐργάζονται σὲ μονάδες νεογνῶν, τῶν ὁποίων ἡ κραυγὴ ἀγωνίας γιὰ τὴν γενοκτονία, ἡ ὁποία σοβεῖ σιωπηλὰ στὶς αἲθουσες τῶν μαιευτηρίων, μᾶς συγκλόνισε, φέροντάς μας πρὸ τῶν εὐθυνῶν μας γιὰ τὴν ἐπίσπευση τῶν διαδικασιῶν. Δυστυχῶς, εἶναι ἐκατοντᾶδες τὰ βρέφηποὺ ἒχουν ἐγκαταλειφθεῖ μετὰ τὸν τοκετὸ ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους καὶ οἱ ἐργαζόμενοι τῶν ὑποστελεχωμένων μονάδων κάνουν ὑπεράνθρωπες προσπάθειες γιὰ νὰ τὰ φροντίσουν. Ὃλα αὐτὰ τὰ παιδιὰ ψάχνουν μία ἀσφαλὴ στέγη, αὐτή ποὺ γιὰ τὶς δικές μας γενεὲς ἦταν δεδομένη, μὰ πάνω ἀπὸ ὃλα ἡ ἲδια ἡ Ἑλλάδα ἀναζητᾶ στὸ πρόσωπό τους τὸ μέλλον της, τὸ ὁποῖο μοιάζει τόσο ἀβέβαιο ἂν δὲν κινητοποιηθοῦμε ὃλοι μας ΑΜΕΣΑ.

Πλέον δὲν ὑποθέτουμε, ἀλλὰ γνωρίζουμε. Ὡς ὑπεύθυνοι ὑλοποιήσεως τοῦ ἐγχειρήματος, θὰ γίνουμε,μαζὶ μὲ τοὺς ἐθελοντές μας, ἡ ἀγκαλιὰ γιὰ αὐτὰ τὰ παιδιά καὶ θὰ προσπαθήσουμε μαζί τους νὰ οἰκοδομήσουμε ἓνα λαμπρότερο μέλλον γι’ αὐτά. Ὃ χῶρος στεγάσεως, προστασίας καὶ ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν τοῦ «Ἀκρίτα» πρέπει νὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ συντομότερο δυνατόν. Σᾶς περιμένουμε νὰ ἐνστερνιστεῖτε τὸ ὃραμά μας καὶ νὰ γίνετε συνεπιβᾶτες στὴν «Κιβωτὸ»τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀλληλεγγύης.Μετὰ τιμῆςΧαρὰ Νικοπούλου

Ἰωάννης Φριτζαλᾶς

Υ

Υ.Γ.1: Στὸν παρακάτω διαδικτυακὸ σύνδεσμο περιλαμβάνεται ὀπτικοακουστικὸ ὑλικό, τὸ ὁποῖο περιέχει, σὲ μορφὴ ἐτησίας ἀποτιμήσεως γιὰ τὴν περίοδο 2012 - 2013, πλήρη ἀναφορὰ στὸ ἒργο καὶ στὶς δραστηριότητες τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη»: https://www.youtube.com/watch?v=XxzRdq-Y8VA


Υ.Γ.2: Ἀκολουθεῖ λίστα τῶν ἀπαραιτήτων δομικῶν ὑλικῶν καὶ τοῦ λοιποῦ ἐξοπλισμοῦ.

ΛΙΣΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑΥλικά επενδύσεων τοίχου και δαπέδου (4.000 μ2)


Πλάκες σχιστόλιθου


Τσιμέντο (Γκρί & άσπρο), άμμος και ασβέστης για 3 στρώσεις επιχρισμάτων (σοβάδων)


Οπλισμός


Δομικά υλικά τοιχοποιίας


Μονωτικά τοίχων και δαπέδων


Χρώματα


Στέγη


Ξυλεία για σκεπές 2.000 μ2


Υλικά κατασκευής στέγης


Μονωτικά στέγης


Δομικά υλικά περιφράξεων για τμήματα του οικοπέδου (Περίμετρος: 1.200 μ)


Γαλβανιζέ σωλήνες 2 ιντσών και μήκους 3μέτρων για τοποθέτηση ανά 2 μέτρα


Συρματόπλεγμα 4 χιλιοστών, ρόμβος 50Χ50


Consertina WL 450


Τσιμέντο, άμμος και χαλίκι για τοιχίο πάχους 20 εκατοστών και ύψους 30 εκατοστών


(Προϋπολογισμός κυβικών μέτρων: 70-90 μ3)


Κουφώματα


Κουφώματα αλουμινίου εξωτερικά


Πόρτες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου


Σιδερένια παραθυρόφυλλα πάχους 4 με 5 χιλιοστών


Σιδερένια προστατευτικά κάγκελα


Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός


Ηλεκτρολογικός και υδραυλικός εξοπλισμός


2 αντλίες νερού μεγάλης ισχύος


7 δεξαμενές για αποθήκευση νερού και πετρελαίου (ελαχίστης χωρητικότητας1.000 λίτρων)


3 γεννήτριες για τριφασικό ρεύμα


2 μπαταρίες


2 μεγάλους καυστήρες πέλετ-ξύλου


Φωτοβολταϊκά


20 σόμπες ξύλου


3 μεγάλες μασίνες

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


Εξοπλισμός οικιακού τυροκομείου


Εξοπλισμός αλευρόμυλου


Εξοπλισμός μελισσοκομείου (μελίσσια, χώροι συλλογής μελιού κλπ)


Γεωργικά μηχανήματα και ο σχετικός παρελκόμενος εξοπλισμός


Επίπλωση


Έπιπλα μπάνιου και κουζίνας


Έπιπλα (υπνοδωματίου, χώρων συνάθροισης κ.α.)


Ντουλάπες


Ηλεκτρικές συσκευές


2 επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων


2 επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων


3 επαγγελματικά ψυγεία


8 μεγάλοι καταψύκτες


2 επαγγελματικοί φούρνοι


Οικιακά (για ένα σπίτι που φιλοξενεί 50 παιδιά)


Κουβέρτες


Σεντόνια

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

1) Η σελίδα στο facebook (Χ.Νικοπούλου Κιβωτός Δόμνας Βιζβιζη :https://www.facebook.com/people/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1-%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%9A%CE%B9%CE%B2%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82-%CE%94%CE%92%CE%B9%CE%B6%CE%B2%CE%AF%CE%B6%CE%B7/100003507404128

2) ΤΑΙΝΙΑ 7 ΛΕΠΤΩΝ για τον ενάμιση χρόνο λειτουργίας της Κιβωτού της ΔΟΜΝΑΣ ΒΙΖΒΙΖΗ:


3) Σύνδεσμος και βίντεο από την ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ που οργανώθηκε τον Σεπτέμβριο με την Αρετή Κετιμέ στην Κομοτηνή και τα έσοδα διατέθηκαν για τον παραδοσιακό οικισμό "Ο ΑΚΡΙΤΑΣ" που χτίζεται στη Θράκη 


4) Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Κιβωτού της Δόμνας Βιζβίζη:
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOPFDYy65KLcgUcpe6-UpRyi5j_6LqIw44Ny0lXd-vGA70_gzbUg9DfE5JBUJmW98TGM4UihG-ywLMXqKzlPeHIS2rG_t5HSB7y3J2uO8PMO1nQRynKzqcNdllpV5zDnAyqmjRulQJYaw/s1600/1234702_10201334463756230_648146006_n.jpg

5) Η εκπομπή "Αθέατος Κόσμος" με εκτενές αφιέρωμα στην νέα προσπάθεια της Χαράς Νικοπούλου:antiparakmi
Το αλίευσα ΕΔΩ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Οι αναρτήσεις στο ¨Παζλ Ενημέρωσης¨

Παζλ Ενημέρωσης