Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΚΙΔΗΣ 28.4.2012 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ- 71η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ ΤΟΥ

  ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
     ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
 ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
 e-mail: fot_gram@otenet.gr
ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Α.Φ.Μ. 090050859 * ΕΔ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ  


ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΚΙΔΗΣ
 
28.4.2012 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ-

71η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΙΔΗΣ
Ὁ Εὔζωνος τῆς Ἀκροπόλεως.
Ξυλογραφία τοῦ Δ. Νικολαΐδη
  
Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 337/18.4.2012

1. Πλησιάζει ἡ ἐπέτειος τῆς 27.4.1941, τῆς αὐτοθυσίας τοῦ ἐθνικοῦ ἁγνοῦ ἥρωος, τοῦ Εὐζώνου Κωνσταντίνου Κουκίδη, ὁ ὁποῖος, ὅταν εἶδε τὴν ἀνάρτησι τῆς σβάστικα στὸν ἱερὸ βράχο τῆς Ἀκροπόλεως καὶ τὴν ὑποστολὴ τῆς ἑλληνικῆς σημαίας, ἔπεσε ἀπὸ αὐτὸν μὲ τὴν γαλανόλευκη ἀνὰ χείρας, ὡς πρᾶξι ἀντιστάσεως ἐναντίον τοῦ φασισμοῦ καὶ θυσίας ὑπὲρ τῆς Πατρίδος.
Περὶ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, λεπτομερέστερον ἀναφερόμεθα εἰς τὰ τεύχη τοῦ περιοδικοῦ μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» ὑπ᾿  ἀριθμ. 19 (σελ. 37 & ξώφυλλο), ὑπ᾿ ἀριθμ. 27 (σελ. 32-33) καὶ ὑπ᾿ ἀριθμ. 47 σελ.  58-60, καθὼς καὶ εἰς τὴν δυναμικὴ ἱστοσελίδα μας ἀπὸ 6.5.2011 μὲ θέμα «Φωτεινή Γραμμή, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΚΙΔΗΣ, Ο ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΜΕΝΟΣ ΝΕΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ» κα ἀπὸ 26.4.2010 μὲ θέμα «Νεοεθνομάρτυς Κωνσταντίνος Κουκίδης (+ 27.4.1941)».
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν, δύνανται νὰ μᾶς τηλεφωνήσουν εἰς τὰ τηλέφωνα 210-3254321 ἕως 2, διὰ νὰ τοὺς ἀποστείλωμε τὴν «ΦΩΤΕΙΝΗΓΡΑΜΜΗ» δωρεὰν-τιμῆς ἕνεκεν.
 
2. Πρὸς τοῦτο τὴν 28.4.2012 ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Ποντίων Ἀξιωματικῶν «Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης», ἡ Πανελλήνια Ἕνωσις Φίλων τῶν Πολυτέκνων καὶ πολλοὶ ἄλλοι Σύλλογοι, Φορεῖς καὶ ἰδεολόγοι Ἕλληνες θὰ προσέλθουν στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ραγκαβᾶ (ὁδὸς Πρυτανείου 1 - Πλάκα) στὴ Θεία Λειτουργία καὶ κατόπιν θὰ κατατεθοῦν στέφανοι στὸ σημεῖο, ὅπου ὑπάρχει ἀναμνηστικὴ πλάκα-πλησίον Ἁγίου Νικολάου γιὰ τὸν Εὔζωνο Κωνσταντῖνο Κουκίδη.
 
3. Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ μονοπωλοῦν οἱ ἔχοντες σοσιαλιστικὸ λόγο καὶ καπιταλιστικὴ νοοτροπία τῆς «ἁρπαχτῆς» ἀριστερίζοντες, οἱ ὁποῖοι «παίζοντες» τὸν μέγιστο καὶ σπουδαῖο ἀγωνιστὴ κατορθώνουν καὶ ἀναρριχῶνται στὰ ὕπατα κοινωνικὰ ἀξιώματα «βολευόμενοι» γιὰ τὰ καλὰ καὶ εἰσπράττοντες ποσὰ μηνιαίως, ὅσα ἁγνοὶ καὶ πραγματικοὶ ἰδεολόγοι δὲν εἰσπράττουν οὔτε ὁλόκληρο τὸ χρόνο.
4. Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀφήνωμε τοὺς δῆθεν αὐτοὺς ἀγωνιστὲς νὰ «θερίζουν» ἀφθόνως γιὰ δῆθεν ἀντιστασιακὲς πράξεις τους. Πέραν ἀπὸ τὴν λεγόμενη ἀριστερὰ καὶ τὴν λεγόμενη δεξιὰ ὑπάρχει ἡ Ἑλλάδα ὡς παγκόσμια κοιτίδα Πολιτισμοῦ καὶ Δημοκρατίας, ὑπάρχουν οἱ ἄνθρωποι, οἱ ἀλήθειες τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἡ ἀθάνατη Ἑλληνικὴ Παιδεία, ποὺ ἑνώνει τοὺς ἀνὰ τὸν κόσμο ἀνιδιοτελῶς ἀγωνιζομένους μὲ τὸ μήνυμα «ὅλοι εἴμαστε Ἕλληνες». 
5. Ἐπιβάλλεται οἱ ἰδεολόγοι Ἕλληνες νὰ συνυπάρχουν, χωρὶς διαιρέσεις καὶ μὲ ἰσηγορία νὰ μὴ ἀφήνουν τὸ πεδίο ἐλεύθερο νὰ «ἁλωνίζουν» οἱ κατ᾿ εὐφημισμὸ ἀντιστασιακοί, ἀλλὰ νὰ ἐνδιαφέρωνται μόνο γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες Αὐτοὶ εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον «κομπιναδόροι» ἐφαρμόζοντες ἔξοχα τὴν λαϊκὴ παροιμία: «θὰ σὲ λέγω Μαστρογιῶργο ‘’σύντροφο’’, θὰ μὲ λέγῃς Μαστροκώστα ‘’συναγωνιστή’’, θ᾿ ἀγαπιόμαστε οἱ δυό μας (ἐγὼ θὰ τονίζω ὅτι ἐσὺ ὑπῆρξες μέγιστος ἀγωνιστὴς καὶ ἐσὺ θὰ μοῦ λέγῃς ὅτι ὑπῆρξα μέγιστος ἀντιστασιακός), νὰ μᾶς ‘’ἀγαπᾶ’’ ὁ κόσμος ὅλος». 
6. Ἐπειδὴ δὲ οἱ ὑγιῶς ἐθνικά, θρησκευτικὰ καὶ κοινωνικὰ φρονοῦντες Ἕλληνες ἦσαν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἄτολμοι ἢ ὑπομονετικοί, κατόρθωσαν μόνον οἱ ἀριστερίζοντες νὰ ἐπικρατήσουν παντοῦ καὶ νὰ ἀποθρασυνθοῦν χαρακτηρίζοντες μερικούς, ποὺ δειλά-δειλὰ τολμοῦν νὰ προβάλλουν τὴν ἀλήθεια, ὡς φασίστες, ἀντιδημοκρατικούς, ρατσιστές, ὀπισθοδρομικούς, σκοταδιστές κ.λπ., κ.λπ. παρόμοιους ταπεινωτικοὺς χαρακτηρισμούς. 
 Μέχρι πρότινος οἱ πρόγονοί μας ἐσέβοντο τὴν σημαία ὡς σύμβολο καὶ τοὺς θεσμοὺς καὶ δὲν θεωροῦσαν τὴν γαλανόλευκη ὡς κοινὸ «πανί», ποὺ τὸ εὐτελίζουν ἀριστεροὶ καὶ τινὲς δεξιοί.  
 Ὅπως ἐγράψαμε καὶ εἰς τὰ περιοδικά μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεχος 41, σελ. 126 «Λαοί, οποοι δν γνωρίζουν κα δν διατηρον λώβητον τν στορίαν των κα δν ναντιώνονται πρς τν διαστρέβλωσιν τς στορίας των κα τς καταγωγς των εναι καταδικασμένοι νξαφανισθον» καὶ τεῦχος 49, σελ. 125 «Λαο οποοι ξεχνον τν στορία τους, χάνονται, πεθαίνουν».
7. Ἀνάγκη ὅθεν νὰ προβάλωμε σθεναρὰ ἀντίστασι ἐναντίον τῆς διαστροφῆς τῆς ἀληθείας καὶ νὰ προβάλωμε ὅλους τοὺς ἀνιδιοτελῶς ἡρωικῶς ἀντισταθέντες καὶ θυσιασθέντες, ὅπως ὁ ἥρωας Εὔζωνος Κωνσταντῖνος Κουκίδης καὶ νὰ μὴ ἀφήνωμε περαιτέρω ἐλεύθερο τὸ πεδίο δράσεως, γιὰ νὰ μὴ παρουσιάζωνται μόνο οἱ ἀριστερίζοντες ὡς δῆθεν ἀντιστασιακοὶ καὶ ἀγωνιστές… 
8. Ὅλοι ἐμεῖς οἱ διατεινόμενοι ὅτι ἐμφορούμεθα ἀπὸ ἁγνές, ἐθνικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἰδέες καὶ ἀρχές, ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ γινώμεθα ὁδοστρωτῆρες καὶ νὰ ἀρνούμεθα πιθανὲς ἀντιστασιακὲς πράξεις ἀριστερῶν, ἀλλὰ ἐπιβάλλεται νὰ ἐπαινῶμε τὸ καλό, ὁποθενδήποτε καὶ ἐὰν προέρχεται καὶ νὰ στηλιτεύωμε τὸ κακὸ μετὰ διακρίσεως χωρὶς νὰ λασπολογῶμε, οὔτε νὰ δυσφημοῦμε πιθανὲς ἡρωικὲς πράξεις ἀριστερῶν ἰδεολόγων, ὅπως π.χ. τοῦ μεγάλου ἰδεολόγου κοινωνιστοῦ Νικολάου Ψαρουδάκη, τοῦ ὁποίου ἡ μασωνία τοῦ ἐδολοφόνησε ἐδῶ καὶ 60 περίπου ἔτη δύο ἀγγελούδια κοριτσάκια σὲ μία βραδιά, ἐπειδὴ ἐξεσκέπαζε τὰ καταχθόνια σχέδια τῆς μασωνίας-τοῦ σιωνισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ ἀστοχριστιανοὶ τινὲς τὸν κατηγοροῦσαν ὡς ἀριστερό. Ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Ψαρουδάκης εἶχε πάει ἀκόμη καὶ ἐξορία καὶ εἶναι ὁ μόνος ἀντιστασιακὸς καὶ ἀνιδιοτελέστατος ἀγωνιστὴς ἰδεολόγος, ποὺ ἐφυλακίσθηκε καὶ μετὰ τὴν μεταπολίτευσι. Ὅλοι ὅμως οἱ δῆθεν ἀντιστασιακοὶ ἀριστερίζοντες «ἐβολεύτηκαν γιὰ τὰ καλά»… 
9. Ὅμως δὲν εἴδαμε οὐδεμία πνευματικὴ ἡγεσία νὰ τιμήσῃ τὸν ἥρωα ἰδεολόγο Νικόλαο Ψαρουδάκη τόσο κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς του, ὅσο καὶ μετὰ θάνατο. Μόνο ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος καὶ τὸ ΙΠΗΠΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ἐτίμησαν τὸν γενναῖο αὐτὸ ἀνιδιοτελῆ ἰδεολόγο,γιὰ νὰ δημιουργῶνται πρότυπα γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεὲς καὶ νὰ μὴ βασιλεύουν καὶ ἐπιπλέουν οἱ «φελλοί», οἱ «παλλακίδες», οἱ ἀνώμαλοι, οἱ «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς» καὶ οἱ «ἀετονύχηδες», ὅπως σήμερα, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, συμβαίνει. 
10. Ὅσοι πιστεύουν στὶς ἀνεκτίμητες αἰώνιες ἀξίες τῆς φυλῆς μας Θρησκεία (Ὀρθοδοξία), Πατρίδα, Οἰκογένεια, κοινωνικὴ γαλήνη, εὐημερία καὶ πρόοδο τοῦ συνόλου τῶν Ἑλλήνων, πραγματικὴ Ἐλευθερία καὶ Δημοκρατία, ἄς εἰδοποιήσωμε ὅλους τοὺς ἰδεολόγους καὶ ἄς προσέλθωμε νὰ ἀποτείσωμε φόρο τιμῆς στὸν ἁγνὸ καὶ ἀνιδιοτελῆ ἐθνικὸ ἥρωα, ἀείμνηστο Εὔζωνο Κωνσταντῖνο Κουκίδη. 
 
11. Μεγίστη ὑποχρέωσι τῶν Πανελλήνων ἀποτελεῖ ἐπίσης νὰ διακηρύξωμε ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος Κουκίδης ἀποτελεῖ τὸ σύμβολο ἀντιστάσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπέναντι στὸ Γ΄ Ράϊχ καὶ πρέπει ἄμεσα νὰ γίνῃ καὶ γραμματόσημο μὲ τὴν ἑλληνικὴ σημαία, ποὺ ἔπεσαν μαζὶ ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολι, ὡς πρᾶξι θυσίας καὶ ὄχι ὑποταγῆς.
   

Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολὺ γιὰ τὴν περαιτέρω προώθησι τῆς ἀνακοινώσεως.
  

Χριστὸς Ἀνέστη.

 

Καλὴ Ἀνάστασι εἰς τὶς ψυχές μας, τοὺς πλησίον μας, τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὸν κόσμο ἅπαντα.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ        Τηλ. 210-3254321.

 Το αλίευσα ΕΔΩ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Οι αναρτήσεις του ¨Ῥωμηῶν Ἐνημέρωση¨

alt

Οι αναρτήσεις στο ¨Παζλ Ενημέρωσης¨

Παζλ ΕνημέρωσηςΠροσοχή

Για ανάγνωση επιλέγεις ¨ ΠΛΗΡΗΣ ΟΘΟΝΗ¨ και το διαβάζεις τόσο άνετα, σαν να είναι σε μορφή pdf.

ΟΔΥΣΣΕΙΑ Web TV


Σκοπός της «ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ» είναι να ανακτήσουν οι Έλληνες τις αξίες, τις αρχές και τα ιδανικά της φυλής μας, μέσα από μια υγιή ενημέρωση, αφύπνιση και ψυχαγωγία.
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΔΩ.